اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی , 2015-05-27

عنوان : ( تاثیر سطوح مختلف اسانس پونه، پری بیوتیک و آنتی بیوتیک بر صفات لاشه جوجه های گوشتی )

نویسندگان: احمد حسن آبادی , عاطفه عابدینی , نظر افضلی , حسن کرمانشاهی , مالکی نژاد پ. ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه اثرافزودن سطوح مختلف اسانس پونه، پروبیوتیک و آنتی بیوتیک بر خصوصیات لاشه جوجههای گوشتی مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 600 قطعه جوجه گوشتی سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با 10 تیمار، 5 تکرار و 12 قطعه جوجه در هر واحد آزمایشی به مدت 42 روز روی بستر پرورش داده شدند. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از ( 0درصد آنتی بیوتیک، 5 / 0درصد آنتی بیوتیک، 4) سطح 05 / 0درصد آنتی بیوتیک، 3) سطح 03 / 1) شاهد، 2)سطح 015 0درصد اسانس / 0درصد پروبیوتیک، 8) سطح 03 / 0درصد پروبیوتیک، 7) سطح 3 / 0درصد پروبیوتیک، 6) سطح 2 / سطح 1 0درصد اسانس پونه. نتایج آنالیز آماری نشان داد بیشترین وزن / 0درصد اسانس پونه، 10 ) سطح 07 / پونه، 9) سطح 05 سطوح مختلف اسانس پونه در مقایسه با .(p≤0/ 0درصد اسانس پونه است ( 05 / نسبی لاشه و ران مربوط به سطح 05 کمترین وزن نسبی پشت و گردن مربوط به سطح .(p≤0/ پریبیوتیک درصد وزن نسبی لاشه و ران بالاتری داشت ( 05 در .(p≤0/ 0درصد آنتیبیوتیک دارد ( 05 / 0/07 درصد اسانس پونه بود که از نظر عددی اختلاف معنیداری با سطح 015 نتیجهگیری کلی میتوان بیان داشت اسانس پونه درمقایسه با پریبیوتیک میتواند در بهبود راندمان لاشه و اجزا آن نقش بسزایی داشته باشد.

کلمات کلیدی

, آنتی بیوتیک, پونه, پروبیوتیک, جوجه گوشتی, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048126,
author = {حسن آبادی, احمد and عابدینی, عاطفه and نظر افضلی and کرمانشاهی, حسن and مالکی نژاد پ.},
title = {تاثیر سطوح مختلف اسانس پونه، پری بیوتیک و آنتی بیوتیک بر صفات لاشه جوجه های گوشتی},
booktitle = {اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی},
year = {2015},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {آنتی بیوتیک، پونه، پروبیوتیک، جوجه گوشتی، عملکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر سطوح مختلف اسانس پونه، پری بیوتیک و آنتی بیوتیک بر صفات لاشه جوجه های گوشتی
%A حسن آبادی, احمد
%A عابدینی, عاطفه
%A نظر افضلی
%A کرمانشاهی, حسن
%A مالکی نژاد پ.
%J اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
%D 2015

[Download]