پژوهشهای نوین در علوم دامی , 2015-05-27

عنوان : ( اثر زمان دسترسی به خوراک پس از هچ بر عملکرد جوجه های گوشتی )

نویسندگان: حامد گنجعلی , حیدر زرقی , احمدرضا راجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر زمان دسترسی به خوراک پس از هچ بر شاخص¬های عملکرد تولیدی در جوجه¬های گوشتی آزمایشی با تعداد 225 قطعه جوجه خروس گوشتی راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی شامل 3 تیمار با 5 تکرار و 15 قطعه پرنده در هر واحد آزمایشی انجام شد. تیمارها شامل 3 زمان دسترسی به خوراک (6، 12 و 18 ساعت پس از هچ) بودند. تمامی پرندگان پس از سپری شدن دوره¬ی محرومیت به خوراک دسترسی آزاد داشتند. تأخیر در دسترسی به خوراک پس از هچ باعث کاهش میانگین وزن در سن 11 و 24 روزگی، رشد روزانه در دوره آغازین (10-0 روزگی)، دوره رشد (24-11 روزگی) و افزایش ضریب تبدیل غذایی در دوره آغازین به طور معنی‌دار شد (05/0P<). نتایج این مطالعه نشان داد که بایستی حتی‌الامکان تغذیه¬ی جوجه¬های گوشتی بلافاصله پس از هچ آغاز شود.

کلمات کلیدی

, جوجه های گوشتی, گرسنگی پس از هچ, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048137,
author = {گنجعلی, حامد and زرقی, حیدر and راجی, احمدرضا},
title = {اثر زمان دسترسی به خوراک پس از هچ بر عملکرد جوجه های گوشتی},
booktitle = {پژوهشهای نوین در علوم دامی},
year = {2015},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {جوجه های گوشتی، گرسنگی پس از هچ، عملکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر زمان دسترسی به خوراک پس از هچ بر عملکرد جوجه های گوشتی
%A گنجعلی, حامد
%A زرقی, حیدر
%A راجی, احمدرضا
%J پژوهشهای نوین در علوم دامی
%D 2015

[Download]