علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (50), سال (2016-4) , صفحات (41-51)

عنوان : ( کاربرد روش سطح پاسخ در بهینه سازی شرایط استخراج رنگ از دانه آناتو به کمک امواج فراصوت )

نویسندگان: محمود یلمه , محمدباقر حبیبی نجفی , رضا فرهوش , فرشته حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رنگ آناتو از جمله قدیمیترین کاروتنوئیدهای طبیعی میباشد که کاربردهای گستردهای در صنایع غذایی دارد. از نقطه نظر اقتصادی، رنگ آناتو دومین افزودنی رنگی طبیعی مورد استفاده در صنعت در دنیاست که پیشبینی می شود روند تقاضا برای آن روز به روز افزایش یابد. استخراج رنگ از دانه آناتو عمدتا به روشهای متداول صورت گرفته و اطلاعات اندکی پیرامون استفاده از تکنیکهای نوین نظیر تکنولوژی فراصوت و متدولوژی سطح پاسخ در استحصال رنگ از دانه آناتو موجود است. هدف از این پژوهش، بهینه سازی فرایند استخراج رنگ آناتو با کمک امواج فراصوت و تعیین بهترین شرایط فرایند با کمک طرح مربع مرکزی و متدولوژی رویه سطح پاسخ بود. به منظور بررسی تاثیر دمای استخراج (20 تا 80 درجه سانتیگراد)، زمان استخراج (2 تا 10 دقیقه)، نسبت دانه به حلال (5 تا 20 درصد) و نسبت چرخه کاری (2/0 تا 8/0 ثانیه) بر راندمان استخراج رنگ از دانه آناتو و بهینه سازی فرایند استخراج رنگ از طرح مربع مرکزی استفاده شد. نتایج آنالیز واریانس نشان داد، فاکتور نسبت دانه به حلال و اثر مربعی آن دارای بیشترین تاثیر بر استخراج رنگ از دانه آناتو می باشد. شرایط بهینه به منظور حصول بیشینهی مقدار رنگ از دانه آناتو در فرآیند استخراج به کمک امواج فراصوت، شامل دمای 7/72 درجه سانتیگراد، زمان 25/7 دقیقه، نسبت دانه به حلال 14 درصد و زمان کاری 8/0 ثانیه تعیین گردید که در این شرایط میزان جذب، 865/0 و راندمان استخراج رنگ 35/6 درصد دانه آناتو بود.

کلمات کلیدی

, آناتو, رنگ, استخراج, امواج فراصوت, روش سطح
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048185,
author = {یلمه, محمود and حبیبی نجفی, محمدباقر and فرهوش, رضا and فرشته حسینی},
title = {کاربرد روش سطح پاسخ در بهینه سازی شرایط استخراج رنگ از دانه آناتو به کمک امواج فراصوت},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2016},
volume = {13},
number = {50},
month = {April},
issn = {2008-8787},
pages = {41--51},
numpages = {10},
keywords = {آناتو، رنگ، استخراج، امواج فراصوت، روش سطح پاسخ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد روش سطح پاسخ در بهینه سازی شرایط استخراج رنگ از دانه آناتو به کمک امواج فراصوت
%A یلمه, محمود
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A فرهوش, رضا
%A فرشته حسینی
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2016

[Download]