اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , 2014-08-26

عنوان : ( تأثیر پرایمینگ و تداخل علف های هرز روی عملکرد و اجزای عملکرد توده های هندوانه بذری (Citrullus lunatus) )

نویسندگان: مسعود زرندی , محمد خواجه حسینی صالح اباد , ابوطالب منظری توکلی , سید مجتبی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر پرایمینگ و تداخل علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد توده های هندوانه بذری آزمایشی به صورت فاکتوریل 3 عاملی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در اردیبهشت ماه سال 1392 در آزمایشگاه و مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. عامل اول شامل 3 توده هندوانه بذری (کلاله، نیشابور و دشتک)، عامل دوم پرایمینگ با دو سطح (بذور پرایم شده و بذور پرایم نشده) و عامل سوم تداخل علف های هرز در دو سطح (کنترل علف های هرز و عدم کنترل علف های هرز) بود. نتایج نشان داد که اثر تداخل علف های هرز روی تمامی صفات معنی دار بود. اثر پرایمینگ نیز تنها روی وزن هزار دانه معنی دار بود، ولی روی سایر صفات تفاوت معنی داری مشاهده نشد. اثرات متقابل و اثر سه گانه رقم، پرایمینگ و علف های هرز بر عملکرد و ماده خشک کل تفاوت معنی داری داست. با توجه به نتایج می توان گفت که توده نیشابور تقریبا در تمام صفات اندازه گیری شده نسبت به سایر توده ها برتری داشت.

کلمات کلیدی

, پرایمینگ, علف های هرز, عملکرد دانه, وزن تر کل, هندوانه بذری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048210,
author = {زرندی, مسعود and خواجه حسینی صالح اباد, محمد and منظری توکلی, ابوطالب and حسینی, سید مجتبی},
title = {تأثیر پرایمینگ و تداخل علف های هرز روی عملکرد و اجزای عملکرد توده های هندوانه بذری (Citrullus lunatus)},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {پرایمینگ، علف های هرز، عملکرد دانه، وزن تر کل، هندوانه بذری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر پرایمینگ و تداخل علف های هرز روی عملکرد و اجزای عملکرد توده های هندوانه بذری (Citrullus lunatus)
%A زرندی, مسعود
%A خواجه حسینی صالح اباد, محمد
%A منظری توکلی, ابوطالب
%A حسینی, سید مجتبی
%J اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
%D 2014

[Download]