دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , 2014-08-23

عنوان : ( ارزیابی اثرات حجم و نوع بستر کاشت نشاء بر خصوصیات مورفولوژیک ذرت شیرین (Zea mays L.) )

نویسندگان: محمد خواجه حسینی صالح اباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از گیاهان زراعی کارآمد به منظور بهره برداری مفید از منابع، به ویژه آب و تششع خورشیدی از مهم ترین راهکارها جهت رسیدن به اهداف کشاورزی پایدار می باشد. در همین راستا و به منظور بررسی اثرات حجم و نوع بستر نشاء بر خصوصیات مورفولوژیک ذرت شیرین آزمایشی به صورت صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه ی تحقیقاتی دانشکده ی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 91-92 اجرا شد. فاکتور کرت اصلی، حجم بستر در 3 سطح شامل 35 سی سی (v1)، 70 سی سی (v2) و 100 سی سی (v3)و فاکتور کرت فرعی در 4 سطح شامل: خاک(b1)، خاک+ شن (b2)، خاک+ورمی کمپوست (b3) و خاک+ کود گاوی (b4)بودند. نتایج حاصل نشان داد که اختلاف بین تیمار های مورد بررسی در صفات مورفولوژیکی ذرت شیرین معنی دار بود.تیمارهای با حجم بستر 35 سی سی (V1) کمترین تعداد برگ در بوته، تعداد برگ بالای بلال و ارتفاع تاسل را داشتند، همچنین در بین بسترها تیمار های با بستر نشاء خاک+ورمی کمپوست (b3) و خاک+کود گاوی (b4) در همه ی صفات بیشترین مقادیر را بخود اختصاص دادند هرچند که از لحاظ آماری تفاوت معنی داری بین آنها مشاهده نشد. تیمار V3b3 با 68/9 بیشترین تعداد برگ در بوته و 156 سانتی متر بیشترین ارتفاع تاسل را در بین تیمارها داشت.

کلمات کلیدی

, خزانه کاری, ذرت, صفات آناتومیک, گیاهچه, کود دامی, کمپوست.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048319,
author = {خواجه حسینی صالح اباد, محمد},
title = {ارزیابی اثرات حجم و نوع بستر کاشت نشاء بر خصوصیات مورفولوژیک ذرت شیرین (Zea mays L.)},
booktitle = {دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار},
year = {2014},
location = {همدان, ايران},
keywords = {خزانه کاری، ذرت، صفات آناتومیک، گیاهچه، کود دامی، کمپوست.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اثرات حجم و نوع بستر کاشت نشاء بر خصوصیات مورفولوژیک ذرت شیرین (Zea mays L.)
%A خواجه حسینی صالح اباد, محمد
%J دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
%D 2014

[Download]