علوم باغبانی, دوره (29), شماره (3), سال (2016-3) , صفحات (406-415)

عنوان : ( تأثیر موسیلاژ اسفرزه و اسانس آویشن شیرازی بر بار میکروبی و بهبود نگهداری هویچ برش تازه )

نویسندگان: مجید عزیزی ارانی , زینب صفائی , سمیه میرمصطفائی , شادی بلوریان , نگار رحیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت روزافزون محصولات برش تازه،در این پژوهش تاثیر ترکیبات طبیعی مانند اسانس آویشن و موسیلاژ اسفرزه بر خصوصیات انبارداری و بارمیکروبی هویج بررسی گردید. این پژوهش در قالب دو آزمایش مستقل بر روی برش های تازه هویج اجرا گردید:آزمایش اول کاربرد موسیلاژ اسفرزه در چهار غلظت (صفر، 100، 250 و 500 میلی‌گرم در لیتر) واسانس آویشن شیرازی در چهار غلظت(صفر، 100، 200 و 400 میلی‌گرم در لیتر) در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با16 تیمار و درسه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش دوم آزمون بار میکروبی برش های تازه هویج بصورت کرت های خرد شده درقالب طرح بلوک های کاملتصادفی با 6 تیمارو در سه تکرار اجراشد.اسانس آویشن 500 و موسیلاژ اسفرزه 400میلی لیتر در لیتر بعنوان عامل اصلی و زمان آزمون میکروبی بعنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. سپس نمونه های تیمار شده در بسته های پلی اتیلینی با حجم 175 میلی لیتر و در دمای 4 درجه سلسیوس نگهداری شدند. پس از گذشت ده روز صفاتی مانند کاهش وزن، مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتر، pH،رنگ و بار میکروبی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج، تیمار ها روی کاهش وزن تاثیر معنی داری داشتند. غلظت های متفاوت اسانس و موسیلاژ بصورت جداگانه تاثیر معنی داری بر افزایش میزان مواد جامد محلول و اسیدیته قابل تیتر و میزانpH داشتند. تیمار ترکیبی 100 میلی گرم در لیتر اسانس به همراه100میلی گرم در لیتر موسیلاژ تاثیر معنی داری بر کاهش سفید شدن رنگ ظاهری هویج داشت. از نظر آلودگی میکروبی، تیمار های مختلف تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند و در طول دوره انبار هم تنها در مورد آلودگی به کپک و مخمر افزایش معنی دار وجود داشت که با توجه به اثر متقابل تیمار ها این افزایش در تیمار موسیلاژ اسفرزه بارزتر بود. آلودگی به اشرشیاکلی در هیچ یک از نمونه ها مشاهده نشد. در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد که بکارگیری ترکیبات طبیعی گیاهان دارویی به عنوان پوشش خوراکی بر روی محصولات برش تازه باعث حفظ کیفیت ظاهری و افزایش ماندگاری آنها می شود.

کلمات کلیدی

, هویچ برش تازه, پوشش های خوراکی, کیفیت, رنگ, بار میکروبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048396,
author = {عزیزی ارانی, مجید and صفائی, زینب and میرمصطفائی, سمیه and بلوریان, شادی and رحیمی, نگار},
title = {تأثیر موسیلاژ اسفرزه و اسانس آویشن شیرازی بر بار میکروبی و بهبود نگهداری هویچ برش تازه},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2016},
volume = {29},
number = {3},
month = {March},
issn = {2008-4730},
pages = {406--415},
numpages = {9},
keywords = {هویچ برش تازه، پوشش های خوراکی، کیفیت، رنگ، بار میکروبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر موسیلاژ اسفرزه و اسانس آویشن شیرازی بر بار میکروبی و بهبود نگهداری هویچ برش تازه
%A عزیزی ارانی, مجید
%A صفائی, زینب
%A میرمصطفائی, سمیه
%A بلوریان, شادی
%A رحیمی, نگار
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2016

[Download]