علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (52), سال (2016-6) , صفحات (133-147)

عنوان : ( بهینه سازی استخراج عصاره ازگیل با استفاده از روش مخلوط و اثر آن بر تعدادی از باکتری های عامل عفونت در شرایط آزمایشگاهی )

نویسندگان: فریده طباطبائی یزدی , بهروز علی زاده بهبهانی , علی الغونه , حسین زنگانه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ازگیل با نام علمی Mespilus germanica به عنوان یک گیاه دارویی ارزشمند در طب سنتی در ایران استفاده فراوانی دارد. هدف از این پژوهش، بررسی اثر ترکیب نسبت های مختلف حلال های گلیسیرین، اتانول، متانول و آب بر میزان بازدهی استخراج عصاره گیاه ازگیل با روش های هندسه بهینه مخلوط، بهینه سازی فرمولاسیون حلال بوده، همچنین تاثیر ضد میکروبی عصاره ازگیل به سه روش انتشار در آگار، حداقل غلظت مهار کنندگی و حداقل غلظت کشندگی روی سه میکرو ارگانیسم عامل بیماری های عفونی در این تحقیق ارزیابی شد. تاثیر هر یک از حلال های آب، اتانول، متانول و گلیسرین هر کدام در پنج سطح (صفر، 25/31، 33/83، 125 و250 میلی لیتر) با استفاده از‌ هندسه مخلوط برای استخراج عصاره گیاه ازگیل استفاده شد. برای تعیین حساسیت سویه های باکتری از آزمون انتشار در آگار جهت بررسی قطر هاله بازدارندگی عدم رشد، حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی به روش رقت سازی در چاهک مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل چند جمله ای شف به طور معنی داری قادر به پیش بینی بازده استخراج عصاره گیاه ازگیل می باشد. حداقل غلظت مهارکنندگی برای استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیا‌کلی و سودوموناس ائروژینوزا به ترتیب 25/1، 5/2 و 5 میلی گرم بر میلی لیتر بود. بررسی تجربی فضای بهینه نشان داد که تفاوت معنی داری بین نتایج خروجی از بهینه سازی عددی و نتایج تجربی وجود ندارد. بر این اساس، فرمولاسیون بهینه حاوی گلیسیرین (صفر میلی لیتر)، آب (7/23 میلی لیتر)، متانول (2/100 میلی لیتر) و اتانول (1/126 میلی لیتر) بود. به طور کلی عصاره گیاه ازگیل به خوبی قادر است از رشد باکتری های عامل عفونت جلوگیری نماید. همچنین روش آماری مخلوط بررسی فرآیند استخراج با حداقل آزمایشات را مهیا می سازد.

کلمات کلیدی

, ازگیل, بهینه سازی, باکتری های عامل عفونت, هندسه مخلوط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048425,
author = {طباطبائی یزدی, فریده and علی زاده بهبهانی, بهروز and الغونه, علی and زنگانه, حسین},
title = {بهینه سازی استخراج عصاره ازگیل با استفاده از روش مخلوط و اثر آن بر تعدادی از باکتری های عامل عفونت در شرایط آزمایشگاهی},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2016},
volume = {13},
number = {52},
month = {June},
issn = {2008-8787},
pages = {133--147},
numpages = {14},
keywords = {ازگیل، بهینه سازی، باکتری های عامل عفونت، هندسه مخلوط},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه سازی استخراج عصاره ازگیل با استفاده از روش مخلوط و اثر آن بر تعدادی از باکتری های عامل عفونت در شرایط آزمایشگاهی
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A علی زاده بهبهانی, بهروز
%A الغونه, علی
%A زنگانه, حسین
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2016

[Download]