همایش پژوهشهای نوین در علوم دامی , 2015-05-27

عنوان : ( تأثیر ظرفیت بافری مخلوط ترکیبات معدنی بر ارزش اسیدزایی شکمبه ای جیره های با نسبتهای مختلف علوفه به کنسانتره در شرایط برون تنی )

نویسندگان: مینا جعفرپوربروجنی , سیدعلیرضا وکیلی , محسن دانش مسگران , عباسعلی ناصریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با استفاده از کشت برون تنی میکروارگانیسم های شکمبه، تأثیر ظرفیت بافری مخلوط ترکیبات معدنی بر ارزش اسیدزایی شکمبه ای جیره های با نسبتهای مختلف علوفه به کنسانتره در قالب یک طرح کاملاٌ تصادفی بررسی شد. در این آزمایش از 3 نوع جیره 70 و همچنین از 4 مخلوط ترکیبات معدنی با ظرفیت بافری مختلف در : 60 و 30 :40 ، با نسبت های علوفه به کنسانتره 50:50 مقادیر صفر، 1و 2 درصد ماده خشک جیره، استفاده شد. تیمار 1 به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. پس از 24 ساعت انکوباسیون، کمترین مقدار ارزش اسیدزایی .(P> 0/ مربوط به تیمار 14 بود که تفاوت معنی داری با تیمار 1 نداشت ( 05 pH بیشترین میزان مربوط به تیمار 6 بود که تفاوت معنی داری را با تیمار 1 نداشت. از نظر مقدار ماده خشک ناپدید شده، هیچ یک از تیمارها تفاوت معنی داری با تیمار 1 نداشتند. بر اساس نتایج حاصل، ترکیبات معدنی 1 و 2 که دارای بیشترین ظرفیت بافری بودند توانستند بار اسیدی ایجاد شده را به میزان بیشتری کاهش دهند.

کلمات کلیدی

, ظرفیت بافری, ارزش اسیدزایی, ماده خشک ناپدید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048489,
author = {جعفرپوربروجنی, مینا and وکیلی, سیدعلیرضا and دانش مسگران, محسن and ناصریان, عباسعلی},
title = {تأثیر ظرفیت بافری مخلوط ترکیبات معدنی بر ارزش اسیدزایی شکمبه ای جیره های با نسبتهای مختلف علوفه به کنسانتره در شرایط برون تنی},
booktitle = {همایش پژوهشهای نوین در علوم دامی},
year = {2015},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {ظرفیت بافری، ارزش اسیدزایی،ماده خشک ناپدید شده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر ظرفیت بافری مخلوط ترکیبات معدنی بر ارزش اسیدزایی شکمبه ای جیره های با نسبتهای مختلف علوفه به کنسانتره در شرایط برون تنی
%A جعفرپوربروجنی, مینا
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%A دانش مسگران, محسن
%A ناصریان, عباسعلی
%J همایش پژوهشهای نوین در علوم دامی
%D 2015

[Download]