همایش پژوهشهای نوین در علوم دامی , 2015-05-27

عنوان : ( بررسی تولید گاز علوفه جو هیدروپونیک در شرایط برون تنی )

نویسندگان: زهره کوهی خور , سیدعلیرضا وکیلی , محسن دانش مسگران , عباسعلی ناصریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزش تغذیه ای علوفه هیدروپونیک جو در مقایسه با دانه جو، یونجه و سیلاژ ذرت به صورت تعیین ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از دو رأس گاو نر هلشتاین دارای فیستولای دائمی تعیین شد. فراسنجه های تولید گاز در 72 ، و 36 ساعت اندازه گیری شد. بررسی ترکیبات شیمیایی نشان داد که درصد پروتئین خام، ،18 ،21 ،46 ،8 ،1 ، زمانهای صفر، 2 فیبر نامحلول در شوینده خنثی، فیبر نامحلول در شوینده اسیدی، همی سلولز و سلولز علوفه هیدروپونیک جو در مقایسه با دانه جو افزایش ولی درصد ماده خشک و کربوهیدرات غیر فیبری، کاهش و درصد لیگنین نامحلول در شوینده اسیدی، چربی خام و خاکستر >5/ تفاوت معنی داری نداشت ) 50 P (.علوفه هیدروپونیک جو در مقایسه با یونجه و سیلاژ ذرت دارای درصد ماده خشک، چربی خام، خاکستر، فیبر نامحلول در شوینده خنثی، فیبر نامحلول در شوینده اسیدی، لیگنین نامحلول در شوینده اسیدی، همی سلولز و سلولز >5/ کمتر و درصد پروتئین خام و کربوهیدرات غیر فیبری بیشتری بود ) 50 P (. تولید گاز، پتانسیل تولید گاز، قابلیت هضم ماده آلی، اسیدهای چرب کوتاه زنجیر و تجزیه پذیری ماده خشک پس از 21 ساعت علوفه هیدروپونیک جو در مقایسه با یونجه و سیلاژ ذرت >5/ افزایش و درمقایسه با دانه جو کاهش یافت ولی نرخ تولید گاز تفاوتی نداشت ) 50 P )

کلمات کلیدی

, تولید گاز, دانه جو, سیلاژ ذرت, علوفه هیدروپونیک جو و یونجه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048491,
author = {کوهی خور, زهره and وکیلی, سیدعلیرضا and دانش مسگران, محسن and ناصریان, عباسعلی},
title = {بررسی تولید گاز علوفه جو هیدروپونیک در شرایط برون تنی},
booktitle = {همایش پژوهشهای نوین در علوم دامی},
year = {2015},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {تولید گاز، دانه جو، سیلاژ ذرت، علوفه هیدروپونیک جو و یونجه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تولید گاز علوفه جو هیدروپونیک در شرایط برون تنی
%A کوهی خور, زهره
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%A دانش مسگران, محسن
%A ناصریان, عباسعلی
%J همایش پژوهشهای نوین در علوم دامی
%D 2015

[Download]