آبیاری و زهکشی ایران, دوره (8), شماره (3), سال (2014-9) , صفحات (462-472)

عنوان : ( بررسی اثر کم آبیاری و سطوح مختلف نیتروژن بر برخی پارامترهای کمی و کیفی چمن لولیم پرنه )

نویسندگان: حسین انصاری , نیما عظیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال 1388 در تحقیقی در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، اثر اعمال دو تیمار آب و نیتروژن بر روی چمن لولیوم پرنه مورد بررسی قرار گرفت. سه تیمار نیتروژن N0 بدون نیتروژن، N1 برابر نیاز ماهانه (83/1 گرم در مترمربع) و N2 دو برابر نیاز ماهانه (66/3 گرم در مترمربع) و پنج تیمار آب به ترتیب W1 برابر 44 درصد نیاز آبی، W2 برابر 70 درصد نیاز آبی، W3 برابر 85 درصد نیاز آبی، W4 برابر 100 درصد نیاز آبی و W5 برابر 110 درصد نیاز آبی در یک طرح آماری شبیه Split-Block انتخاب شدند. مطابق طرح سیستم آبیاری تک شاخه‌ای هنکس تیمارهای آب در دو تکرار به موازات و در دو طرف خط آبیاری و تیمارهای نیتروژن در سه تکرار به¬صورت عمود بر تیمارهای آب به¬کار رفتند. نهایتاً کیفیت چمن طبق NTEP به همراه ارتفاع آن اندازه¬گیری شد و داده¬های حاصل توسط نرم افزارJUMP 4 آنالیز گردید. نتایج جدول تجزیه واریانس نشان¬دهنده تأثیر نیتروژن در سطح یک درصد بر روی کیفیت و ارتفاع چمن می¬باشد. تیمار آب در سطح 1 درصد بر روی ارتفاع و در سطح 5 در کیفیت چمن تأثیرگذار هستند. برهم¬کنش آب و نیتروژن بر روی ارتفاع در سطح 5 درصد معنی¬دار بوده و بر روی کیفیت چمن معنی¬دار نشد.

کلمات کلیدی

, آبیاری, چمن لولیم پرنه, کم آبیاری, نیتروژن.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048696,
author = {انصاری, حسین and عظیمی, نیما},
title = {بررسی اثر کم آبیاری و سطوح مختلف نیتروژن بر برخی پارامترهای کمی و کیفی چمن لولیم پرنه},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2014},
volume = {8},
number = {3},
month = {September},
issn = {2008-7942},
pages = {462--472},
numpages = {10},
keywords = {آبیاری، چمن لولیم پرنه، کم آبیاری، نیتروژن.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر کم آبیاری و سطوح مختلف نیتروژن بر برخی پارامترهای کمی و کیفی چمن لولیم پرنه
%A انصاری, حسین
%A عظیمی, نیما
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2014

[Download]