مسکن و محیط روستا, دوره (34), شماره (149), سال (2015-6) , صفحات (67-78)

عنوان : ( بررسی تأثیر تسهیلات دولت در استحکام و معماری مساکن روستایی (نمونه مورد مطالعه: دهستان سرجام) )

نویسندگان: سمیه عبداللهی , خدیجه بوزرجمهری , ریحانه سلطانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسکن روستایی تجلیگاه شیوههای زیستی، معیشتی و نهایتاً نیروها و عوامل مؤثر محیطی و روندهای اجتماعی - اقتصادی تأثیرگذار در شکل بخشی به آنها است و هر گونه تغییر در الگوی سکونت و مساکن جامعه روستایی، دگرگونی و تحول گسترده ای را در ابعاد مختلف زندگی خانوار روستایی به وجود میآورد، لذا تغییر در معماری مساکن روستائیان نیازمند برنام ه ریزی اندیشمندانه و مطالعات علمی مبتنی بر شناخت می باشد. با توجه به اهمیت مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی، دولت سیاست هایی را برای ساماندهی مساکن روستایی اتخاذ نمود. یکی از این برنامه ها ارائه تسهیلات در جهت مقاوم سازی و ارتقای کیفی مساکن روستایی است که در طی این روند تحولات کالبدی چش مگیری را در مساکن روستایی موجب گردیده است. بر این اساس مقاله حاضر به بررسی تأثیر تسهیلات مسکن در مقاوم سازی مساکن روستایی و همچنین الگوهای معماری مورد استفاده در روستاهای دهستان سرجام واقع در بخش احم دآباد شهرستان مشهد پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد تسهیلات مسکن موجب مقاوم سازی و برخورداری مساکن روستایی از خدمات بهداشتی شده است، اما با توجه به یکنواختی نقشههای تیپ ارائه شده از سوی بنیاد مسکن به عنوان نهاد مسئول و عدم در نظر گرفتن ویژگی های اقتصادی، فرهنگی، فیزیکی و اقلیمی منطقه این تسهیلات موجب اضمحلال معماری بومی روستاها شده و دوگانگی در ساخت و سازهای روستایی را به وجود آورده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی مبتنی بر آزمونهای آماری اسپیرمن و کیدو بوده و برای و SPSS ،EXCEL جمعآوری اطلاعات از روش کتابخانهای، پیمایشی استفاده شده است. نرم افزارهای مورد استفاده در این تحقیق می باشد. Auto cad

کلمات کلیدی

, روستایی, تسهیلات مسکن, مقاو مسازی, معماری بومی, بنیاد مسکن, دهستان سرجام.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048708,
author = {سمیه عبداللهی and بوزرجمهری, خدیجه and ریحانه سلطانی},
title = {بررسی تأثیر تسهیلات دولت در استحکام و معماری مساکن روستایی (نمونه مورد مطالعه: دهستان سرجام)},
journal = {مسکن و محیط روستا},
year = {2015},
volume = {34},
number = {149},
month = {June},
issn = {2008-4994},
pages = {67--78},
numpages = {11},
keywords = {روستایی، تسهیلات مسکن، مقاو مسازی، معماری بومی، بنیاد مسکن، دهستان سرجام.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر تسهیلات دولت در استحکام و معماری مساکن روستایی (نمونه مورد مطالعه: دهستان سرجام)
%A سمیه عبداللهی
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A ریحانه سلطانی
%J مسکن و محیط روستا
%@ 2008-4994
%D 2015

[Download]