اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها , 2014-10-18

عنوان : ( خلاقیت و نوآوریهای شهری و خلق درآمدهای پایدار در حوزه گردشگری مطالعه موردی: طرح استقبال از بهار شهرداری مشهد )

نویسندگان: محمد قربانی , علی فیروززارع , محمدمهدی برادران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طرح استقبال از بهار شهرداری مشهد؛ یکی از طرحهای نوآورانه و خلاقانه شهرداری در سالهای اخیر توانسته است به نحوشایستهای در میان جوامع مخاطب خود محبوبیت کسب کند؛ بهگونهای که همهساله شهروندان و گردشگران شهر درروزهای پایانی سال در انتظار تغییرات ناشی از این طرح در شهر مشهد هستند. این پژوهش سعی دارد با بهرهگیری از روش ارزشگذاری مشروط و دادههای جمعآوریشده مربوط به 833 زائر و گردشگر که به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخابشدهاند و از طریق پیمایش میدانی، میزان رضایت زائران و گردشگران و همچنین میزان تمایل ایشان به مشارکت مالی درراستای جذب درآمدهای پایدار برای شهرداری مشهد بررسی و سنجیده شود. نتایج تحقیق نشان داد: سرانه تمایل به مشارکت مالی زائران و گردشگران برای طرح استقبال از بهار شهرداری مشهد در سال 3131 بر اساس الگوی دو مرحلهایهکمن حدود 8304 تومان است که این میزان تمایل مربوط به چهار مؤلفه این طرح؛ یعنی المانهای شهری، احجام گل و گلکاری، کمپهای زائر و خدمات اطلاعرسانی زائر است. بهعبارتدیگر با فرض ورود تقریباً2500000گردشگر در ایام نوروز به شهر مشهد، آنان حاضرند حداکثر مبلغی در حدود12265700000تومان بابت طرح استقبال از بهار شهرداری مشهد، پرداخت کنند و از این طریق بهای خدمات دریافتی خود را که حاصل خلاقیت و نوآوری در راستای ارتقای سطح رفاه عمومی جامعه مخاطب است و همچنین موضوع ماده 348 قانون برنامه پنجم توسعه کشور در راستای نیل به درآمدهای پایدار میباشد، محقق سازند

کلمات کلیدی

, خلاقیت و نوآوری, طرح استقبال از بهار, زائران و گردشگران, مشارکت مالی, درآمدهای پایدار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048778,
author = {قربانی, محمد and فیروززارع, علی and محمدمهدی برادران},
title = {خلاقیت و نوآوریهای شهری و خلق درآمدهای پایدار در حوزه گردشگری مطالعه موردی: طرح استقبال از بهار شهرداری مشهد},
booktitle = {اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {خلاقیت و نوآوری، طرح استقبال از بهار، زائران و گردشگران، مشارکت مالی، درآمدهای پایدار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T خلاقیت و نوآوریهای شهری و خلق درآمدهای پایدار در حوزه گردشگری مطالعه موردی: طرح استقبال از بهار شهرداری مشهد
%A قربانی, محمد
%A فیروززارع, علی
%A محمدمهدی برادران
%J اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
%D 2014

[Download]