آموزش و توسعه منابع انسانی, دوره (1), شماره (1), سال (2014-9) , صفحات (151-172)

عنوان : ( تأثیر ویژگی های فراگیر، طراحی آموزشی و محیط کاری بر انتقال یادگیری در صنعت بانکداری )

نویسندگان: مرتضی کرمی , رحمانی زاده، داود , بابک جودی قاسم کندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ویژگی‌های فراگیر، طراحی آموزشی و محیط کاری بر انتقال یادگیری انجام شد. روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان موسسه مالی و اعتباری فرشتگان شهر مشهد بود که در دوره آموزشی بانکداری 1 به مدت 80 ساعت در سال 1391 شرکت کرده بودند (74 نفر). جهت گردآوری داده ها از از پرسشنامه استفاده و روایی و پایایی آن احراز گردید. تجزیه و تحلیل داده¬های پژوهش با استفاده از آزمون t تک نمونه¬ای، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده و چندگانه انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که بر اساس سؤال اصلی پژوهش، تغییر رفتار سازمان مورد بررسی نامطلوب و فاصله معناداری با میانگین مطلوب دارد. یافته¬ بعدی حاکی از آن بود که از بین ویژگی‌های فراگیر (شرایط¬فردی، انگیزه، خودکارآمدی و ادراک بهره¬وری آموزش) فقط مولفه انگیزه رابطه معناداری با انتقال یادگیری دارد. در حالی که طراحی آموزشی رابطه مثبت و معناداری با انتقال یادگیری و قادر به پیش¬بینی آن بود؛ همچنین، محیط کاری با مؤلفه¬های پشتیبانی¬های محیط¬کاری و مشوق¬های محیطی نتوانست، انتقال یادگیری را پیش¬بینی نماید. در نهایت، پیشنهاداتی به جهت بهبود امر یادگیری در سازمان مربوطه ارائه گردید.

کلمات کلیدی

, اثربخشی آموزشی, انتقال یادگیری, ویژگی¬های فراگیر, طراحی¬آموزشی, محیط کاری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048789,
author = {کرمی, مرتضی and رحمانی زاده، داود and جودی قاسم کندی, بابک},
title = {تأثیر ویژگی های فراگیر، طراحی آموزشی و محیط کاری بر انتقال یادگیری در صنعت بانکداری},
journal = {آموزش و توسعه منابع انسانی},
year = {2014},
volume = {1},
number = {1},
month = {September},
issn = {2423-3277},
pages = {151--172},
numpages = {21},
keywords = {اثربخشی آموزشی، انتقال یادگیری، ویژگی¬های فراگیر، طراحی¬آموزشی، محیط کاری.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر ویژگی های فراگیر، طراحی آموزشی و محیط کاری بر انتقال یادگیری در صنعت بانکداری
%A کرمی, مرتضی
%A رحمانی زاده، داود
%A جودی قاسم کندی, بابک
%J آموزش و توسعه منابع انسانی
%@ 2423-3277
%D 2014

[Download]