کنفرانس مدیریت خدمات - با تاکید بر اخلاق حرفه ای و فرهنگ خدمت , 2015-01-27

عنوان : ( بررسی ایجاد وفاداری در مشتریان از طریق کیفیت خدمات و ارزش درک شده (مورد مطالعه: مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج (ع)) )

نویسندگان: امیر محمد فکور ثقیه , سیما حدادیان , یگانه کلیدری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درشکل¬گیری نظام نوین اقتصادی در دنیای کسب و کار امروزی، نقش بخش خدمات در مقایسه با سایر بخش¬ها بیشتر بوده و با گذشت زمان اهمیت آن رو به فزونی است. در این میان بانک¬ها و مؤسسات مالی، با توجه به ارتباط گسترده با سایر بخش¬های جامعه، از جایگاه ویژه در بخش خدمات برخوردارند. در همین راستا، این پژوهش به یکی از مباحث جاری بانک¬ها و مؤسسات مالی کشور، که همانا ایجاد وفاداری از طریق کیفیت در ارائه خدمات و ارزش درک شده به منظور جذب و حفظ مشتری است، می¬پردازد. با مرور ادبیات، مدل اولیۀ تحقیق شکل گرفت که در مرحلۀ بعد با استفاده از نظر خبرگان با شرایط مورد مطالعه (مؤسسۀ مالی و اعتباری ثامن الحجج (ع) منطقۀ مشهد) تطبیق داده شد. به منظور جمع¬آوری اطلاعات، پرسشنامۀ طراحی شده میان 240 نفر از مشتریان مؤسسه توزیع شد. برای آزمون مدل از مدل¬سازی معادلات ساختاری در محیط نرم افزار اموس، استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که کیفیت خدمات به طور مستقیم و غیر¬مستقیم به واسطۀ ارزش درک شدۀ مشتری بر وفاداری مشتریان مؤسسۀ مالی و اعتباری ثامن الحجج (ع) منطقۀ مشهد اثر¬گذار است.

کلمات کلیدی

, صنعت بانکداری, کیفیت خدمات, مدلسازی معادلات ساختاری, وفاداری مشتریان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048879,
author = {فکور ثقیه, امیر محمد and حدادیان, سیما and کلیدری, یگانه},
title = {بررسی ایجاد وفاداری در مشتریان از طریق کیفیت خدمات و ارزش درک شده (مورد مطالعه: مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج (ع))},
booktitle = {کنفرانس مدیریت خدمات - با تاکید بر اخلاق حرفه ای و فرهنگ خدمت},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {صنعت بانکداری، کیفیت خدمات، مدلسازی معادلات ساختاری، وفاداری مشتریان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ایجاد وفاداری در مشتریان از طریق کیفیت خدمات و ارزش درک شده (مورد مطالعه: مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج (ع))
%A فکور ثقیه, امیر محمد
%A حدادیان, سیما
%A کلیدری, یگانه
%J کنفرانس مدیریت خدمات - با تاکید بر اخلاق حرفه ای و فرهنگ خدمت
%D 2015

[Download]