مهندسی آبیاری و آب ایران, دوره (5), شماره (19), سال (2015-6) , صفحات (82-96)

عنوان : ( تعیین مکان مناسب جهت جمع اوری رواناب باران در یک حوضه (مطالعه موردی: حوضه ابخیز دوآبی کلات) )

نویسندگان: زهره آبشناسان , سعیدرضا خداشناس , امین علیزاده , کامران داوری , مرتضی اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کشور ایران از جمله مناطق خشک جهان محسوب می شود، بطوریکه به جز حاشیه دریای خزر، دامنه و ارتفاعات البرز و زاگرس اغلب دارای آب و هوای خشک با نزولات آسمانی قلیل می باشد. روش جمع اوری آب باران برای مصارف مختلف از دیرباز در این سرزمین رایج بوده است. این تحقیق که در حوضه آبخیز دوآبی کلات انجام شده به بررسی روشی جهت تعیین مکان مناسب برای جمع اوری آب باران می پردازد. در ابتدا منطقه مورد مطالعه در محیط نرم افزار GIS به بخش های کوچکتر تحت عنوان زیر حوضه تقسیم شد. سپس در یک دوره اماری 18 ساله (71-89) به محاسبه نیاز خالص آبیاری گیاهان الگوی کشت منطقه توسط نرم افزار Cropwat پرداخته شد. نیاز خالص آبیاری در اراضی پائین دست هر زیر حوضه، با فرض یکسان بودن باران سنجی، برای محاسبه رواناب تولید شده در فصل بهار، از روش شماره منحنی (SCS) استفاده شد و پس از از برآورد رواناب تولیدی در اراضی بالادست هر زیر حوضه، با مقایسه نیاز خالص آبیاری در اراضی پائین دست هر زیر حوضه با رواناب تولیدی در بالا دست آن ، مکان مناسب جهت جمع اوری آب باران در این منطقه، پیشنهاد گردید. نهایتاً مشخص شد که می توان 46 درصد یه اراضی فاریاب حوضه افزود.

کلمات کلیدی

, الگوی کشت, حوضه آبخیز دوآبی کلات, رواناب, نیاز خالص آبیاری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048958,
author = {آبشناسان, زهره and خداشناس, سعیدرضا and علیزاده, امین and داوری, کامران and اکبری, مرتضی},
title = {تعیین مکان مناسب جهت جمع اوری رواناب باران در یک حوضه (مطالعه موردی: حوضه ابخیز دوآبی کلات)},
journal = {مهندسی آبیاری و آب ایران},
year = {2015},
volume = {5},
number = {19},
month = {June},
issn = {2251-7359},
pages = {82--96},
numpages = {14},
keywords = {الگوی کشت، حوضه آبخیز دوآبی کلات، رواناب، نیاز خالص آبیاری.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین مکان مناسب جهت جمع اوری رواناب باران در یک حوضه (مطالعه موردی: حوضه ابخیز دوآبی کلات)
%A آبشناسان, زهره
%A خداشناس, سعیدرضا
%A علیزاده, امین
%A داوری, کامران
%A اکبری, مرتضی
%J مهندسی آبیاری و آب ایران
%@ 2251-7359
%D 2015

[Download]