مطالعات زبان و ترجمه, دوره (48), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (1-26)

عنوان : ( اعتماد در پژوهش: «اعتماد» و نقش آن در «ارجاع دادن» به پژوهش های زبانی در ایران )

نویسندگان: رضا پیش قدم , هانیه جاجرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه با در نظرگرفتن سازه اجتماعی «اعتماد» که ریشه در فرهنگ و هویت اعضای جامعه دارد به بررسی وضعیت اعتماد به مقاله¬های علمی تولید شده در ایران در میان استادان دانشگاه و دانشجویان مقطع دکتری، که بیش از هر قشر دیگری با مقوله¬ی پژوهش در ارتباط هستند پرداخته و دلایل وجود یا عدم اعتماد به تولیدات علمی داخلی به خصوص در سال¬های اخیر را معرفی می¬کند. بدین منظور این پژوهش با استفاده از ابزار مصاحبه و روش نمونه¬گیری هدفمند به تحلیل و بررسی دیدگاه و نگرش¬های 21 شرکت¬کننده در این¬باره و آسیب¬شناسی وضعیت پژوهش در قالب اعتماد و ارجاع دادن به کارهای پژوهشی داخلی در مقایسه با مقالات خارجی می¬پردازد. نتایج تحقیق نشانگر نوعی بی¬اعتمادی به تولیدات علمی-پژوهشی داخلی به خصوص در حوزه¬ی زبان¬های خارجی می¬باشد. در انتها ریشه¬های این عدم اعتماد بنا به یافته¬های تحقیق و راهکارهایی برای برطرف کردن آن ارائه می¬گردد.

کلمات کلیدی

, اعتماد, پژوهش, ارجاع دادن, مشکلات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049028,
author = {پیش قدم, رضا and جاجرمی, هانیه},
title = {اعتماد در پژوهش: «اعتماد» و نقش آن در «ارجاع دادن» به پژوهش های زبانی در ایران},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2015},
volume = {48},
number = {2},
month = {September},
issn = {2228-5202},
pages = {1--26},
numpages = {25},
keywords = {اعتماد، پژوهش، ارجاع دادن، مشکلات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اعتماد در پژوهش: «اعتماد» و نقش آن در «ارجاع دادن» به پژوهش های زبانی در ایران
%A پیش قدم, رضا
%A جاجرمی, هانیه
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2228-5202
%D 2015

[Download]