دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی , 2015-10-14

عنوان : ( صحت ‌سنجی تحلیل سازه‌ای در نرم‌افزار ژئوتکنیکی PLAXIS 2D )

نویسندگان: محبوبه مرتضایی , علی اخترپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پدیده اندرکنش خاک ـ سازه، مدل‌سازی مجموعه خاک و سازه یکی از مسائل مهم در حیطه ژئوتکنیک و سازه می‌باشد. بنابراین استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی مکانیک خاک دارای اهمیت می‌باشد که از آن جمله می‌توان به نرم‌افزار PLAXIS اشاره نمود. در این پژوهش به بررسی عملکرد نرم‌افزار PLAXIS در مباحث اندرکنش خاک ـ سازه پرداخته شده است. در ابتدا به بررسی و مقایسه نتایج تحلیل تیر با شرایط تکیه‌گاهی متفاوت براساس نرم‌افزار PLAXIS و روش‌های تحلیل کلاسیک سازه‌ها پرداخته شده است و سپس دو قاب ساختمانی ساده و پنج دهانه 17 طبقه در دو نرم‌افزار PLAXIS و ETABS مدل‌سازی و تحلیل گردید. که مقایسه نتایج حاصل از روابط کلاسیک تحلیل سازه‌ها و نرم‌افزار ETABS با مقادیر نرم‌افزار PLAXIS مطابقت مناسبی داشته و بیانگر این مطلب است که نتایج نرم‌افزار PLAXIS در مباحث اندرکنش خاک ـ سازه، می‌تواند مورد اتکا قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, اندر‌کنش خاک-سازه, مدل‌سازی قاب ساختمانی, صحت سنجی, PLAXIS2D, ETABS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049133,
author = {محبوبه مرتضایی and اخترپور, علی},
title = {صحت ‌سنجی تحلیل سازه‌ای در نرم‌افزار ژئوتکنیکی PLAXIS 2D},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی},
year = {2015},
location = {قم, ايران},
keywords = {اندر‌کنش خاک-سازه، مدل‌سازی قاب ساختمانی، صحت سنجی، PLAXIS2D، ETABS},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T صحت ‌سنجی تحلیل سازه‌ای در نرم‌افزار ژئوتکنیکی PLAXIS 2D
%A محبوبه مرتضایی
%A اخترپور, علی
%J دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
%D 2015

[Download]