فنی مهندسی مدرس, دوره (15), شماره (9), سال (2015-12) , صفحات (141-152)

عنوان : ( بهینه سازی و ارزیابی آماری تاثیر پارامترهای ماشین‌کاری وایرکات بر نرخ برش و زبری سطح آلیاژ Ti-6Al-4V تیتانیم )

نویسندگان: علیرضا نیکروان , فرهاد کلاهان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاربرد آلیاژ Ti-6Al-4V به دلیل ویژگی هایی چون نسبت استحکام به وزن بالا و مقاومت به خزش عالیدر صنایع گوناگون رو به افزایش است. با این حال سخت بودن براده برداری سنتی آلیاژهای تیتانیم موجب شده برای شکل دهی آنها روش های ماشین کاری مخصوص مورد توجه بیشتر قرار گیرند. در این تحقیق فرآیند برشکاری سیمی با تخلیه الکتریکی آلیاژ Ti-6Al-4V بررسی شده است. وجه تمایز این تحقیق، بررسی میزان و نحوه تاثیر 8 پارامتر فرآیند بر دو مشخصه نرخ برش و زبری سطح با در نظر گرفتن تغییرات ارتفاع برش می باشد. در این راستا 108 داده آزمایشگاهی گردآوری و بر پایه آنها سطح بهینه پارامترها برای نیل به نرخ برش بیشتر و زبری سطح کمتر به کمک تحلیل سیگنال به نویز تاگوچی جداگانه تعیین گردید. اعتبار ترکیب های بهینه با انجام تست های عملی تایید شد. براساس آنالیز واریانس، زمان روشنی پالس با بیش از 77% تاثیر،موثرترین پارامتر بر زبری سطح و دو پارامتر زمان روشنی پالس و ولتاژ متوسط ماشینکاری با مجموع بیش از 67% تاثیر، پارامترهای پر اثر بر نرخ برش می باشند. به طور کلی با کاهش زمان روشنی پالس و شدت جریان و افزایش زمان خاموشی پالسو ولتاژ متوسط، زبری سطح و نرخ برش کاهش می یابد. در پایان به کمک بهینه سازی دو هدفه، بر حسب اهمیت نسبی خروجی ها، جدول تکنولوژی برای سه ارتفاع برشارائه گردید. نتایح مبین آن است که سطح بهینه پارامترها و میزان تاثیر آنها بر نرخ برش و زبری سطح به ارتفاع برش وابسته است.

کلمات کلیدی

, نرخ برش, زبری سطح, سیگنال به نویز, آنالیز واریانس, بهینه سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049173,
author = {نیکروان, علیرضا and کلاهان, فرهاد},
title = {بهینه سازی و ارزیابی آماری تاثیر پارامترهای ماشین‌کاری وایرکات بر نرخ برش و زبری سطح آلیاژ Ti-6Al-4V تیتانیم},
journal = {فنی مهندسی مدرس},
year = {2015},
volume = {15},
number = {9},
month = {December},
issn = {****-0011},
pages = {141--152},
numpages = {11},
keywords = {نرخ برش، زبری سطح، سیگنال به نویز، آنالیز واریانس، بهینه سازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه سازی و ارزیابی آماری تاثیر پارامترهای ماشین‌کاری وایرکات بر نرخ برش و زبری سطح آلیاژ Ti-6Al-4V تیتانیم
%A نیکروان, علیرضا
%A کلاهان, فرهاد
%J فنی مهندسی مدرس
%@ ****-0011
%D 2015

[Download]