سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت , 2015-01-19

عنوان : ( ارائه مدلی به منظور بررسی نقش مسئولیت اجتماعی در ارزیابی عملکرد مؤسسات کوچک و متوسط (مطالعه موردی: مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی مشهد) )

نویسندگان: سپیده نقیبی , غلامرضا ملک زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در فضای پیچیده و دشوار تجاری و اجتماعی امروز سازمان ها، همان گونه که بلوغ و آگاهی روز افزون مشتری یکمزیت محسوب می شود، شناخت و تأمین خواسته های وی به عنوان یکی از ذی ربطان و ذی نفعان اصلی سازمانی،یک ضرورت است. مسئولیت اجتماعی موضوعی است که در سازمان های امروزی، تأکید قابل ملاحظه ای بر آن شدهاست. با توجه به نقش و جایگاه آموزش عالی و حساسیت زیاد مردم نسبت به عملکرد این نهاد، باید به رشد متعادلآن از هر دو بعد کمی و کیفی توجه شود. با این وجود، شاید رشد کیفی دانشگاه ها مورد غفلت واقع شده است و بهبودو ارتقای کیفیت مستلزم سازوکار مناسب ارزیابی است. هدف از نحقیق حاضر، ارائه مدلی به منظور بررسی نقشمسئولیت اجتماعی بر عملکرد مؤسسات کوچک و متوسط است که جامعه آماری تحقیق شامل رؤسا و مدیران ارشد وکارکنان مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی مشهد است. روش نمونه گیری در این تحقیق، نمونه گیری تصادفی خوشه ایاست که 323 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار سنجش شامل یک پرسشنامه محقق ساخته است که تأثیر مدلمسئولیت اجتماعی کارول را بر مؤلفه های تعالی سازمانی EFQM می سنجد. میزان پایایی پرسشنامه 97% می باشد کههمبستگی بالای میان سؤالات را نشان می دهد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس (SPSS) و ایکیو اس (EQS) استفاده شده است. . نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر آن است که تمامی مؤلفه هایمسئولیت اجتماعی بر تمامی مؤلفه های تعالی سازمانی مؤثر است. درنتیجه، مؤسسات مورد مطالعه از نظر کیفی، ازسطح قابل قبولی برخوردارند.

کلمات کلیدی

, مسئولیت اجتماعی شرکت, مدل مسئولیت اجتماعی کارول, مدل تعالی سازمانی EFQM , مؤسسات کوچک و متوسط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049185,
author = {سپیده نقیبی and ملک زاده, غلامرضا},
title = {ارائه مدلی به منظور بررسی نقش مسئولیت اجتماعی در ارزیابی عملکرد مؤسسات کوچک و متوسط (مطالعه موردی: مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی مشهد)},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مسئولیت اجتماعی شرکت، مدل مسئولیت اجتماعی کارول، مدل تعالی سازمانی EFQM ، مؤسسات کوچک و متوسط},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه مدلی به منظور بررسی نقش مسئولیت اجتماعی در ارزیابی عملکرد مؤسسات کوچک و متوسط (مطالعه موردی: مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی مشهد)
%A سپیده نقیبی
%A ملک زاده, غلامرضا
%J سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
%D 2015

[Download]