بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (7), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (84-98)

عنوان : ( آنالیز خلاء عملکرد نخود (.Cicer arietinum L) در شرایط اقلیمی نیمه خشک: مطالعه شبیه سازی )

نویسندگان: سیدرضا امیری ده احمدی , مهدی پارسا , محمد بنایان اول , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آنالیز خلاء عملکرد راهکار مفیدی برای اولویت بندی تحقیقات و سیاست های تولید در کشاورزی را فراهم می آورد. به منظور یافتن راهکارهایی جهت افزایش عملکرد نخود ).Cicer arietinum L(، مدل SSM-chickpea جهت آنالیز عملکردهای پتانسیل آبی و دیم در نه منطقـه )واقـع در عـرض جغرافیایی 37 درجه شمالی تا 33 درجه جنوبی و طول جغرافیایی 61 درجه غربی و 56 شرقی( تحت کشت نخود در استان خراسـان رضـوی واسـنجی و تعیین اعتبار شد. متوسط عملکرد پتانسیل آبی نخود در مناطق مورد بررسی 2251 کیلوگرم در هکتار بود؛ در حالیکه متوسط عملکرد پتانسیل دیم 1026 کیلوگرم در هکتار بود که کاهش 54 درصدی در نتیجه وضعیت نامناسب رطوبتی خاک را نشان می داد. همچنین متوسط عملکردهای واقعی دیـم و آبـی به ترتیب 64 و 79 درصد کمتر از عملکردهای پتانسیل آبی و دیم بود. بیشترین و کمترین خلاء عملکرد در شرایط اختلاف عملکرد پتانسیل و واقعـی بـه ترتیب در شهرستانهای تربت جام و قوچان مشاهده شد. به طور کلی خلاء عملکرد از شمال )نیشابور، مشهد و قوچان( به سـمت جنـوب )تربـت جـام و گناباد( استان روند افزایشی داشت. همچنین، مقادیر خلاء عملکرد بین عملکرد پتانسیل دیم شبیه سازی شده و عملکرد واقعی دیم بسیار پایین بودند، زیـرا هم عملکرد پتانسیل دیم شبیه سازی شده و هم عملکرد واقعی دیم در این مناطق پایین بود.

کلمات کلیدی

, اعتبار سنجی, دیم, رطوبت خاک, عملکرد پتانسیل, عملکرد واقعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049318,
author = {امیری ده احمدی, سیدرضا and پارسا, مهدی and بنایان اول, محمد and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {آنالیز خلاء عملکرد نخود (.Cicer arietinum L) در شرایط اقلیمی نیمه خشک: مطالعه شبیه سازی},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2015},
volume = {7},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-7713},
pages = {84--98},
numpages = {14},
keywords = {اعتبار سنجی، دیم، رطوبت خاک، عملکرد پتانسیل، عملکرد واقعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آنالیز خلاء عملکرد نخود (.Cicer arietinum L) در شرایط اقلیمی نیمه خشک: مطالعه شبیه سازی
%A امیری ده احمدی, سیدرضا
%A پارسا, مهدی
%A بنایان اول, محمد
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2015

[Download]