پژوهش های آموزش و یادگیری, دوره (21), شماره (5), سال (2015-1) , صفحات (19-36)

عنوان : ( گذر از رویکرد دیسیپلینی به اجتماعی در برنامه درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی (تحلیل وضعیت موجود و مطلوب از دید دبیران) )

نویسندگان: مرضیه دهقانی , مقصود امین خندقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیل وضعیت موجود و مطلوب برنامه درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی است. روش پژوهش توصیفی پیمایشی و جامعه آماری، کلیه معلمان دوره راهنمایی شهرستان ارومیه بود. بررسی به شیوه سرشماری انجام گرفت. به منظور بررسی نظر دبیران، از پرسش نامه محقق ساخته ویژگی های کتاب های تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی استفاده گردید. علاوه بر پرسش نامه (ابزار اصلی تحقیق) از ابزار تکمیلی تحلیل سند راهنمای برنامه درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی نیز به منظور بسط و تبیین یافته ها استفاده گردید. یافته ها نشان دادند که همه دبیران معتقدند رویکرد غالب بر برنامه درسی تعلیمات اجتماعی، رویکرد مبتنی بر دیسیپلین محوری بوده و این موضوع در تک تک عناصر یعنی اهداف، محتوا، روش تدریس و همچنین ارزشیابی نموددارد. آنان رویکرد مبتنی بر جامعه را برای وضعیت مطلوب، پیشنهادنمودند. بررسی مقایسه ای بین وضعیت موجود و مطلوب، بیان داشت که در هر سه رویکرد ارزشی مقایسه بین میانگین ها معنی دار است البته با توجه به مقدار t، دبیران؛ موافق رویکرد دیسپلین محوری نبوده و رویکرد دانش-آموزمحور و جامعه محور را با غلبه رویکرد جامعه محور، تاییدنموده و پیشنهاددادند. آنان معتقدند که در مقایسه بین دو رویکرد توجه به دانش آموز و جامعه، باید با توجه به ماهیت این برنامه درسی، به رویکرد جامعه توجه بیشتری گردد.

کلمات کلیدی

, برنامه درسی تعلیمات اجتماعی, دیسیپلین محور, دانش آموزمحور, جامعه محور, دبیران دوره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049349,
author = {مرضیه دهقانی and امین خندقی, مقصود},
title = {گذر از رویکرد دیسیپلینی به اجتماعی در برنامه درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی (تحلیل وضعیت موجود و مطلوب از دید دبیران)},
journal = {پژوهش های آموزش و یادگیری},
year = {2015},
volume = {21},
number = {5},
month = {January},
issn = {2345-2196},
pages = {19--36},
numpages = {17},
keywords = {برنامه درسی تعلیمات اجتماعی، دیسیپلین محور، دانش آموزمحور، جامعه محور، دبیران دوره راهنمایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گذر از رویکرد دیسیپلینی به اجتماعی در برنامه درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی (تحلیل وضعیت موجود و مطلوب از دید دبیران)
%A مرضیه دهقانی
%A امین خندقی, مقصود
%J پژوهش های آموزش و یادگیری
%@ 2345-2196
%D 2015

[Download]