پژوهش های صنایع غذایی, دوره (25), شماره (4), سال (2016-2) , صفحات (585-596)

عنوان : ( تأثیر نوع ماده‌ی بسته‌بندی بر ویژگی‌های فیریکوشیمیایی پسته‌ی برشته (واریته ی اوحدی) )

نویسندگان: سارا خشنودی نیا , ناصر صداقت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پسته‌ و به ویژه پسته‌ی برشته یکی از دانه‌های آجیلی حساس به اکسایش است. یکی از مهم‌ترین روش‌های حفظ این دانه‌ی آجیلی از اکسیژن و افزایش زمان ماندگاری و کیفیت آن استفاده از بسته‌بندی مناسب می باشد. لذا هدف از این پژوهش بررسی اثر دو ماده‌ی بسته‌بندی مختلف بر روی پایداری اکسایشی و ویژگی‌های فیزیکی پسته‌ی برشته است. پسته‌های برشته‌شده در 2 ماده‌ی بسته‌بندی مختلف شامل BOPP/Al/CPP (پلی‌پروپیلن خطی شده در جهت دو محور/آلومینوم/ پلی‌پروپیلن ساده) و PET/met/PE (پلی‌اتیلن ترفتالات/ پلی‌اتیلن متالیزه) و در سه تکرار بسته‌بندی و در دو دمایCº35 و Cº50 نگهداری شدند. آزمون‌ها شامل اندازه‌گیری اسیدچرب‌آزاد (%)، شاخص‌های پراکسید (meq.O2.kg-1)، میزان رطوبت (%)، میزان گازهای اکسیژن و دی‌اکسیدکربن بسته و سختی پسته طی سه ماه نگهداری انجام شد. یافته‌های آنالیز شیمیایی نشان داد بیش‌ترین شاخص پراکسید در دمای °C50 نمونه‌های بسته‌بندی شده در BOPP/Al/CPP دیده شد (05/0>p). محتوی گاز اکسیژن بسته‌بندی PET/metPE نیز کم‌تر بود. بیشترین میزان رطوبت در پسته‌های PET/metPE گزارش شد. تأثیر مادهی بستهبندی و زمان نگهداری بر سختی دستگاهی معنی‌دار بود. سختی در بسته‌های BOPP/Al/CPP علیرغم رطوبت کمتر، بالاتر بود. میزان اسیدهای چرب‌آزاد در دو بسته‌بندی تفاوت معنی‌داری نداشت. محتوی دی‌اکسید کربن نیز در بسته بندی PET/metPE بیشتر از بسته بندی دیگر بود. در مجموع کیفیت پسته‌ی برشته شده به طور معنیداری تحت تأثیر نوع ماده بسته‌بندی بود و نمونه های بسته بندی شده در PET/metPE طی زمان نگهداری از کیفیت بهتری برخوردار بودند. با اینکه پسته های بسته‌بندی BOPP/Al/CPP محتوی رطوبت کم تری بود، اما اکسیداسیون و سختی در آن بیش تر گزارش شد.

کلمات کلیدی

, اکسایش, پسته‌ی برشته‌شده, رطوبت, سختی, ماده‌ی بسته‌بندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049406,
author = {خشنودی نیا, سارا and صداقت, ناصر},
title = {تأثیر نوع ماده‌ی بسته‌بندی بر ویژگی‌های فیریکوشیمیایی پسته‌ی برشته (واریته ی اوحدی)},
journal = {پژوهش های صنایع غذایی},
year = {2016},
volume = {25},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-515X},
pages = {585--596},
numpages = {11},
keywords = {اکسایش، پسته‌ی برشته‌شده، رطوبت، سختی، ماده‌ی بسته‌بندی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر نوع ماده‌ی بسته‌بندی بر ویژگی‌های فیریکوشیمیایی پسته‌ی برشته (واریته ی اوحدی)
%A خشنودی نیا, سارا
%A صداقت, ناصر
%J پژوهش های صنایع غذایی
%@ 2008-515X
%D 2016

[Download]