کنفرانس بین المللی جهت گیریهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری , 2015-07-23

عنوان : ( شناسایی فاکتورهای موفقیت پیادهسازی سیستم برنامهریزی یکپارچه منابع سازمانی (ERP ) و یافتن روابط علت و معلولی و رتبه بندی آنها )

نویسندگان: علیرضا پویا , المیرا زحمت دوست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برنامهریزی منابع سازمان روشی برای برنامهریزی و کنترل موثر تمامی منابع مورد نیاز برای دریافت، تولید، ارسال و پاسخگویی به نیازهای مشتریان، در شرکتهای تولیدی، توزیعی و خدماتی میباشد. در واقع ERP یک بسته نرم افزاری تجاری است که هدف آن یکپارچگی اطلاعات و جریان اطلاعات بین تمامی بخشهای سازمان از جمله مالی، حسابداری، منابع انسانی، زنجیره عرضه و مدیریت مشتریان است. مزیت اصلی این سیستم ها، بهبود هماهنگی بین بخشهای مختلف سازمان و افزایش کارآیی در فرآیند ها است. با وجود محاسن بسیار زیاد، بسیاری از سازمان ها در فرآیند پیاد هسازی این سستم ها با مشکلات فراوانی روبه رو میشوند . با توجه به این واقعیت هدف این تحقیق در گام اول یافتن مهمترین عوامل بحرانی موفقیت از ادبیات موضوع و سپس رتبه بندی آنها به کمک DEMATEL درشرایط فازی و ارزیابی روابط علی و معلولی بین عوامل میباشد. شرکت ایران خودرو خراسان به صورت مطالعه موردی مرور شده و نتایج نشاندهنده اهمیت عوامل حمایت و پشتیبانی و استراتژی های مدیریت عالی سازمان، دقت در انتخاب تامین کننده و بسته نرم افزاری، تشکیل تیم مناسب و تخصصی از حوزه های مختلف تاثیرگذار ، مدیریت تغییر و وجود زیرساختهای سختافزاری و سیستمهای مناسب کسب و کار و فنآوری اطلاعاتی در سازمان به عنوان عوامل مهم در فرآیند پیاده سازی سیستم اطلاعاتی سازمانی است.

کلمات کلیدی

, سیستم برنامه ریزی یکپارچه منابع سازمانی, فاکتورهای موفقیت, دیمتل فازی, ایران خودرو خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049417,
author = {پویا, علیرضا and زحمت دوست, المیرا},
title = {شناسایی فاکتورهای موفقیت پیادهسازی سیستم برنامهریزی یکپارچه منابع سازمانی (ERP ) و یافتن روابط علت و معلولی و رتبه بندی آنها},
booktitle = {کنفرانس بین المللی جهت گیریهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری},
year = {2015},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {سیستم برنامه ریزی یکپارچه منابع سازمانی، فاکتورهای موفقیت، دیمتل فازی، ایران خودرو خراسان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی فاکتورهای موفقیت پیادهسازی سیستم برنامهریزی یکپارچه منابع سازمانی (ERP ) و یافتن روابط علت و معلولی و رتبه بندی آنها
%A پویا, علیرضا
%A زحمت دوست, المیرا
%J کنفرانس بین المللی جهت گیریهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
%D 2015

[Download]