سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی , 2015-09-09

عنوان : ( ارزیابی اثر متقابل سطوح چربی و فرایند حرارتی روی میزان بازیافت انتروباکتریوفاژMS2 به عنوان شاخص ویروس های روده ای در شیر )

نویسندگان: محمدرضا عدالتیان دوم , سیدرضا سادات الحسینی , مسعود یاورمنش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شیر امولسیونی از ترکیبات مختلف محلول و نامحلول است، وجود ترکیبات مختلف در شیر به همراه طیف وسیع میکروارگانیسم¬های آن خالص سازی، شناسایی و مطالعه بقای ویروس¬های روده¬ای را دشوار می¬سازد، به همین دلیل با وجود مطالعات وسیع صورت گرفته روی شناسایی و بقای آنها در آب، کارهای تحقیقاتی محدودی درمورد بقای حرارتی آنها در شیر و فراورده¬های لبنی صورت گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی نقش فرایند حرارتی و درصد چربی شیر بر بقای انتروباکتریوفاژ Male-specific coliphages))MS2 به عنوان شاخص ویروس¬های روده¬ای در شیر خام است. فرایند حرارتی در چهار سطح (LTLT، HTST، HTLT، حرارت جوش )، درصد چربی در سه سطح ( 5/1% ، 5/2 % ، 3 % درصد چربی) و به عنوان تیمار¬های مورد بررسی انتخاب شدند. با استفاده از روش کشت دولایه میزان کاهش انتروباکتریوفاژ MS2بررسی و داده ها در سه تکرار در قالب فاکتوریل به صورت طرح کاملا تصادقی مورد ارزیابی آماری قرار گرفتند. بر اساس نتایج می توان گفت موثر ترین فرایندهای حرارتی برای نابودی انتروباکتریوفاژ MS2 در نمونه های شیر به ترتیب فرایند HTLT سپس حرارت جوش و کمترین اثر را فرایند LTLT دارد، این در حالی است که با افزایش درصد چربی شیر میزان بازیافت انتروباکتریوفاژ MS2 افزایش یافت.

کلمات کلیدی

, انتروباکتریوفاژ MS2, بقای حرارتی, شیر, ویروس های روده ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049424,
author = {عدالتیان دوم, محمدرضا and سادات الحسینی, سیدرضا and یاورمنش, مسعود},
title = {ارزیابی اثر متقابل سطوح چربی و فرایند حرارتی روی میزان بازیافت انتروباکتریوفاژMS2 به عنوان شاخص ویروس های روده ای در شیر},
booktitle = {سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی},
year = {2015},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {انتروباکتریوفاژ MS2، بقای حرارتی، شیر، ویروس های روده ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اثر متقابل سطوح چربی و فرایند حرارتی روی میزان بازیافت انتروباکتریوفاژMS2 به عنوان شاخص ویروس های روده ای در شیر
%A عدالتیان دوم, محمدرضا
%A سادات الحسینی, سیدرضا
%A یاورمنش, مسعود
%J سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی
%D 2015

[Download]