سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی , 2015-09-09

عنوان : ( نقش فاکتورهای سیگما در فرایند نسخه برداری در باکتری E.coli )

نویسندگان: سمانه رضائی بروجردی , محمدرضا عدالتیان دوم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نسخه برداری بخشی از فرایند بیان ژن است که طی آن مولکول ریبونوکلئیک اسید یا RNA توسط مولکول DNA به عنوان الگو سنتز می شود. این مولکول RNA سنتز شده در مراحل بعد سبب تولید پروتئین می شود. در آغاز فرایند نسخه برداری زیر واحدی از آنزیم RNA پلیمراز به نام فاکتور سیگما محل خاصی از ژن به نام پروموتور را شناسایی می‌کند . در این مقاله مروری هدف بررسی مکانیزم سنتز RNA و فاکتورهای سیگمای مختلف در فرایند نسخه برداری در شرایط مختلف محیطی سلول باکتری به خصوص باکتری E.coli به عنوان میکروارگانیزم مدل می باشد . به طور کلی دو خانواده اصلی سیگما فاکتور وجود دارند : خانواده 70σ و خانواده 54σ ؛ که تفاوت این دو خانواده در ساختار هولوآنزیم و نیز نواحی مختلف در توالی پروموتور است که توسط آنها شناسایی می شوند . هر یک از این دو خانواده دارای زیر خانواده هایی هستند که سیگما فاکتورهای فرعی نامیده می شوند. در صورت وجود استرس محیطی یا در مورد باکتریهای پاتوژن در داخل بدن میزبان فاکتورهای سیگمای فرعی قادرند توالیهای ویژه پروموتور را روی ژنهای خاصی شناسایی کنند که رشد و حیات باکتری را در شرایط نامناسب محیطی (گرسنگی ، شوک حرارتی ، فشار اسمزی بالا ، استرس اکسیداتیو ، فقر نیتروژن ، شرایط اسیدی و...) تضمین می نماید . سیگما فاکتورها می توانند مکانیزمهای موثری را برای تنظیم بیان همزمان تعداد زیادی ژن تحت شرایط متنوع محیطی در باکتریها ایجاد کنند.

کلمات کلیدی

, نسخه برداری , فاکتور سیگما ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049426,
author = {رضائی بروجردی, سمانه and عدالتیان دوم, محمدرضا},
title = {نقش فاکتورهای سیگما در فرایند نسخه برداری در باکتری E.coli},
booktitle = {سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی},
year = {2015},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {نسخه برداری ، فاکتور سیگما ، پروموتور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش فاکتورهای سیگما در فرایند نسخه برداری در باکتری E.coli
%A رضائی بروجردی, سمانه
%A عدالتیان دوم, محمدرضا
%J سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی
%D 2015

[Download]