پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (11), شماره (2), سال (2015-7) , صفحات (218-224)

عنوان : ( مقایسه اثر ضدمیکروبی عصاره آبی و هومولون رازک بر استافیلوکوکوس اورئوس، لیستریامونوسیتوژنز، سالمونلا انتریکاو انتروباکتروآئروژنز )

نویسندگان: علی محمدی ثانی , مریم اعظمی , مسعود یاورمنش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترکیبات مشتق شده از گیاهان، طی قرن ها به دلیل داشتن فعالیت ضد میکروبی، استفاده های دارویی داشته اند. در این پژوهش اثر ضد باکتریایی گیاه دارویی رازک( Humulus lupulus) روی تعدادی از پاتوژن های غذایی مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور تاثیر بازدارندگی عصاره آبی رازک و هومولون رازک، روی استافیلوکوکوس اورئوس(PTCC 1431)، لیستریا مونوسیتوژنز(PTCC 1298)، انتروباکتر آئروژنز(PTCC 1221) و سالمونلا(PTCC 1298)، به روش دیسک دیفیوژن و براث میکرودیلوشن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که باکتری های گرم مثبت به هر دو نوع عصاره نسبت به باکتری های گرم منفی حساس تر بودند. حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) هومولون و عصاره آبی رازک روی استافیلوکوکوس به ترتیب (0/039mg/ml ) و (0/625mg/ml) بود اما عوامل مذکور در غلظت های مورد بررسی خاصیت کشندگی(MBC) نداشتند.بیشترین اثر مهارکنندگی رشد در روش دیسک دیفیوژن روی استافیلوکوکوس اورئوس مشاهده گردید(قطر هاله مهاری 17 میلی متر). همچنین مشاهده شد که هومولون رازک در هر دو روش اثر ضد باکتریایی قوی تری نسبت به عصاره آبی رازک داشت . لذا عصاره های رازک به واسطه اثر ضد باکتریایی، می توانند در ترکیبات دارویی یا نگهدارنده های غذایی مورد استفاده قرار گیرند.

کلمات کلیدی

, رازک, حداقل غلظت مهار کنندگی, عصاره آبی, هومولون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049466,
author = {علی محمدی ثانی and مریم اعظمی and یاورمنش, مسعود},
title = {مقایسه اثر ضدمیکروبی عصاره آبی و هومولون رازک بر استافیلوکوکوس اورئوس، لیستریامونوسیتوژنز، سالمونلا انتریکاو انتروباکتروآئروژنز},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2015},
volume = {11},
number = {2},
month = {July},
issn = {1735-4161},
pages = {218--224},
numpages = {6},
keywords = {رازک، حداقل غلظت مهار کنندگی، عصاره آبی، هومولون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه اثر ضدمیکروبی عصاره آبی و هومولون رازک بر استافیلوکوکوس اورئوس، لیستریامونوسیتوژنز، سالمونلا انتریکاو انتروباکتروآئروژنز
%A علی محمدی ثانی
%A مریم اعظمی
%A یاورمنش, مسعود
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2015

[Download]