علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (55), سال (2016-9) , صفحات (115-123)

عنوان : ( اثر صمغ گزانتان بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی امولسیون روغن در آب تثبیت شده با ایزوله پروتئین خلر )

نویسندگان: فاطمه قربانیان , آرش کوچکی , الناز میلانی , سیدمحمدعلی رضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه اثر صمغ زانتان (صفر تا 3/0 درصد) بر امولسیون روغن ذرت (10 درصد) در آب (7 pH=) تثبیت شده با ایزوله پروتئین خلر (5/0 درصد) مورد بررسی قرار گرفت. جهت ارزیابی این اثر، توزیع و اندازه ذرات، پتانسیل زتا، فعالیت امولسیون کنندگی، پایداری امولسیون در مقابل حرارت و شاخص رویه بستن امولسیون اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که افزایش غلظت صمغ باعث ایجاد پدیده فلوکه شدن نقصانی و در نتیجه افزایش اندازه ذرات شد اما اثر معنی داری بر پتانسیل زتا نداشت. بررسی سرعت رویه بستن، فعالیت امولسیون کنندگی و پایداری امولسیون در برابر حرارت نیز نشان داد که با افزایش غلظت صمغ زانتان فعالیت امولسیون کنندگی و پایداری افزایش و سرعت رویه بستن کاهش یافت به طوریکه در نمونه های حاوی صمغ زانتان در طی 28 روز دوره نگهداری در دمای 4 درجه سانتی گراد هیچ تغییری در امولسیون ها مشاهده نشد.

کلمات کلیدی

, ایزوله پروتئین خلر, پایداری امولسیون, صمغ زانتان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049524,
author = {قربانیان, فاطمه and کوچکی, آرش and الناز میلانی and رضوی, سیدمحمدعلی},
title = {اثر صمغ گزانتان بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی امولسیون روغن در آب تثبیت شده با ایزوله پروتئین خلر},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2016},
volume = {13},
number = {55},
month = {September},
issn = {2008-8787},
pages = {115--123},
numpages = {8},
keywords = {ایزوله پروتئین خلر، پایداری امولسیون، صمغ زانتان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر صمغ گزانتان بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی امولسیون روغن در آب تثبیت شده با ایزوله پروتئین خلر
%A قربانیان, فاطمه
%A کوچکی, آرش
%A الناز میلانی
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2016

[Download]