مهندسی مکانیک شریف, دوره (30), شماره (2), سال (2014-10) , صفحات (107-116)

عنوان : ( تحلیل جریان حفره سازی جزئی بر روی پرتابه های متقارن محوری و انتخاب حفره ساز بهینه متناسب با سرعت پرتابه )

نویسندگان: ایمان رشیدی طرقی , محمود پسندیده فرد , محمد پسندیده فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق به دست آوردن شکل یک حفره ساز بهینه است به گونه یی که در سرعت مشخص پرتابه، ضریب پسای کلی وارد به پرتابه کمینه باشد. برای رسیدن به این هدف از روش المان مرزی و شبیه سازی عددی استفاده شده است. تعداد زیادی حفره ساز توسط یک رابطه ی سهموی با سه متغیر هندسی تولید شده و به وسیله ی برنامه ی المان مرزی حل می شود. با توجه به معیار انتخاب حفره ساز بهینه که ضریب پسای کل کمینه است بهترین حفره ساز انتخاب شده است. برای اطمینان از نتایج، چندین حفره ساز که کم ترین ضریب پسای کل را داشته اند به کمک شبیه سازی عددی حل شده اند و در نهایت به کمک این دو روش حفره ساز بهینه انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد که در همه اعداد حفره سازی، حفره ساز بهینه آنی است که در کم ترین ضریب پسای کل، حفره یی تولید کند که بخش مخروطی پرتابه را احاطه کند.

کلمات کلیدی

حفره سازی جزئی؛ روش المان مرزی؛ بهینه؛ حفره ساز؛ پرتابه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049641,
author = {رشیدی طرقی, ایمان and پسندیده فرد, محمود and پسندیده فرد, محمد},
title = {تحلیل جریان حفره سازی جزئی بر روی پرتابه های متقارن محوری و انتخاب حفره ساز بهینه متناسب با سرعت پرتابه},
journal = {مهندسی مکانیک شریف},
year = {2014},
volume = {30},
number = {2},
month = {October},
issn = {2676-4733},
pages = {107--116},
numpages = {9},
keywords = {حفره سازی جزئی؛ روش المان مرزی؛ بهینه؛ حفره ساز؛ پرتابه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل جریان حفره سازی جزئی بر روی پرتابه های متقارن محوری و انتخاب حفره ساز بهینه متناسب با سرعت پرتابه
%A رشیدی طرقی, ایمان
%A پسندیده فرد, محمود
%A پسندیده فرد, محمد
%J مهندسی مکانیک شریف
%@ 2676-4733
%D 2014

[Download]