هفتمین کنگره بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله , 2015-05-18

Title : ( Behavior of sliding isolators with variable friction under near-fault earthquakes )

Authors: Ali Akbar Shaikhzadeh , Abbas Karamodin ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049671,
author = {Shaikhzadeh, Ali Akbar and Karamodin, Abbas},
title = {Behavior of sliding isolators with variable friction under near-fault earthquakes},
booktitle = {هفتمین کنگره بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله},
year = {2015},
location = {بهران, IRAN},
keywords = {sliding isolator; variable friction; near-fault ground motion; variable stiffness; variable frequency},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Behavior of sliding isolators with variable friction under near-fault earthquakes
%A Shaikhzadeh, Ali Akbar
%A Karamodin, Abbas
%J هفتمین کنگره بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
%D 2015

[Download]