بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Abbas Karamodin


موارد یافت شده: 101

1 - کنترل نیمه فعال سازه سه طبقه محک به کمک شبکه سنسورهای بی‌سیم (چکیده)
2 - Seismic Safety Assessment of Zipper-Braced Frames Using FEMA P695 Methodology (چکیده)
3 - EVALUATION OF THE METHODS ESTIMATING STRUCTURAL STRENGTH REDUCTION FACTOR UNDER FAR FIELD RECORDS (چکیده)
4 - Free vibration Analysis of FG nonoplates using quasi-3D hyperbolic refined plate theory and the isogeometric approach (چکیده)
5 - Seismic collapse safety assessment of suspended zipper-braced frames (چکیده)
6 - Optimum seismic design of frame structures with and without metallic yielding dampers considering life-cycle cost (چکیده)
7 - کنترل لرزه ای پل بزرگراه محک با بهره گیری از سیستم کنترل نیمه فعال و کنترل‌ کننده فازی خودتنظیم (چکیده)
8 - تهیه طیف عملکرد برای طراحی دستگاه‌های سختی منفی و کاربرد آن‌ در پل‌ها تحت اثر زلزله (چکیده)
9 - Performance evaluation of Modified Tuned Liquid Dampers for seismic response control of nonlinear benchmark buildings (چکیده)
10 - Behavior of concentrically braced steel frames under re loading (چکیده)
11 - کنترل نیمه فعال سازه سه طبقه محک به کمک الگوریتم LQG همراه با یک سیستم فازی ژنتیک (چکیده)
12 - بررسی رفتار قاب‌های مهاربندی همگرا فولادی بلندمرتبه تحت اثر بار آتش (چکیده)
13 - نترل نیمه فعال سازه محک پل بزرگراهی با استفاده از شبکه عصبی موجکی فازی و فازی نوع 2 بازه ا (چکیده)
14 - طراحی و ارزیابی قاب مهاربندی زیپر با روش طراحی پالستیک بر اساس عملکرد (چکیده)
15 - Seismic Safety Assessment of Zipper-Braced Frames Using FEMA P695 Methodology (چکیده)
16 - ACTIVE CONTROL $/*25,7+0%$6(\\\'21)8== (چکیده)
17 - Damage Detection of Bridge by Rayleigh-Ritz Method (چکیده)
18 - بررسی رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های فلزی مجهز به مهاربند مرکزگرای تلسکوپی دوطرفه (چکیده)
19 - Progressive Sidesway Collapse Analysis of Steel Moment-Resisting Frames Under Earthquake Excitations (چکیده)
20 - The eect of fuzzy controller on damage of steel structure considering structural uncertainties (چکیده)
21 - بررسی اثر صلبیت دیافراگم و قیدهای اتصالات در رفتار کلی قاب‌های مهاربندی فولادی تحت اثر بار آتش (چکیده)
22 - Structural health monitoring using high-dimensional features from time series modeling by innovative hybrid distance-based methods (چکیده)
23 - Post-earthquake fire resistance of tall steel concentrically braced frames (چکیده)
24 - A study on the effects of piled-raft foundations on the seismic response of a high rise building resting on clayey soil (چکیده)
25 - The influence of nailing on the seismic response of a superstructure with underground stories (چکیده)
26 - Seismic Response of Multistory Buildings with Double Telescoping Self-Centering Energy-Dissipative Brace (DT-SCED) (چکیده)
27 - Seismic Behavior of Steel Buildings with Double Telescoping Self-Centering Energy-Dissipative Brace (DT-SCED) (چکیده)
28 - The cost-effective and multi-objective optimal positioning of active actuators based on tug of war method in seismically excited benchmark highway bridge (چکیده)
29 - ACTIVE CONTROL $/*25,7+0%$6(\\\'21)8== (چکیده)
30 - EVALUATION OF THE METHODS ESTIMATING STRUCTURAL STRENGTH REDUCTION FACTOR UNDER FAR FIELD RECORDS (چکیده)
31 - Neuro-fuzzy active control optimized by Tug of war optimization method for seismically excited benchmark highway bridge (چکیده)
32 - Fault-Tolerant Damage Control of Nonlinear Structures Using Artificial Intelligence (چکیده)
33 - ارزیابی احتمالاتی آسیبپذیری لرزهای پلهای عرشه جعبه ای بتنآرمه دارای نا منظمی اختلاف ارتفاع پایه و درز میانی (چکیده)
34 - بررسی و مقایسه سیستمهای جداساز تطبیق پذیر MRE با سیستمهای جداساز غیرفعال االستومریک (چکیده)
35 - کنترل نیمه فعال سازه محک با استفاده از کنترولر LQG همراه با یکسیستم فازی (چکیده)
36 - Early damage detection under massive data via innovative hybrid methods: application to a large-scale cable-stayed bridge (چکیده)
37 - DESIGN, TESTING AND DETAILED COMPONENT MODELING OF A DOUBLE TELESCOPING SELF-CENTERINGENERGY-DISSIPATIVE BRACE (DT-SCED) (چکیده)
38 - بررسی رفتار قاب‌های مهاربندی همگرای ویژه فولادی تحت بار آتش پس از زلزله (چکیده)
39 - بررسی زفتار قاب های مهاربندی فولادی بلند مرتبه تحت اثر بار آتش (چکیده)
40 - The Influence of Nailing on the Seismic Response of a Superstructure with Underground Stories (چکیده)
41 - مطالعه ی عددی پارامترهای مؤثر در توزیع تغییرشکل غیر خطی سامانه ی سازه - خاک -سازه با تمرکز بر شناخت تغییرات پاسخ سازه (چکیده)
42 - A novel anomaly detection method based on adaptive Mahalanobis-squared distance and one-class kNN rule for structural health monitoring under environmental effects (چکیده)
43 - Comparison of Adaptive magnetorheological elastomer isolator and elastomeric isolator in Near-Field and Far-Field earthquakes (چکیده)
44 - A Study on the Optimization of the Performance of Type 1 Fuzzy Controller Based on the IDA Method (چکیده)
45 - An improvement on feature extraction via time series modeling for structural health monitoring based on unsupervised learning methods (چکیده)
46 - ارائه الگوریتم کنترل فعال فازی بهینه شده با روش مسابقه طناب کشی برای کنترل پاسخ های پل بزرگراه (چکیده)
47 - Investigating the behavior factor of coupled concrete shear walls with steel coupling beam (چکیده)
48 - مطالعه عددی تاثیرات اندرکنش سازه-خاک-سازه بر ضریب بزرگنمایی تغییرمکان و اصلاح آن برای قاب خمشی فولادی ویژه (چکیده)
49 - بررسی تاثیر عدم قطعیت پارامترهای مدل ایبار-مدینا-کراوینکلر بر ظرفیت فروریزش لرزه ای قابهای خمشی فولادی (چکیده)
50 - Data-driven damage diagnosis under environmental and operational variability by novel statistical pattern recognition methods (چکیده)
51 - structural damage control with interval type-2 fuzzy logic controller (چکیده)
52 - Size-dependent analysis of functionally graded nanoplates using refined plate theory and isogeometric approach (چکیده)
53 - Free vibration Analysis of FG nonoplates using quasi-3D hyperbolic refined plate theory and the isogeometric approach (چکیده)
54 - ارزیابی امکان رخداد گسیختگی پبش رونده در قاب های خمشی فولادی بر اثر حذف ستون (چکیده)
55 - کنترل نیمه فعال سازه بنچمارک جداساز لرزه ای با استفاده ازجداساز های لغزشی انحنا متغیر (چکیده)
56 - ارزیابی احتمالاتی فروریزش تدریجی قابهای خمشی فولادی(معمولی، متوسط و ویژه) تحت زلزله (چکیده)
57 - کنترل خسارت سازه به کمک الگوریتم ژنتیک عصبی (چکیده)
58 - Seismic Design and Performance of Dual and Eccentrically Braced framed systems using PBPD (چکیده)
59 - بررسی رفتار لرزه¬ای پل بزرگراه محک با استفاده از سه روش کنترل غیرفعال (چکیده)
60 - کنترل نیمه فغال سازه بنچمارک جداساز لرزه ای با استفاده از جداساز های لغزشی انحنا متغیر (چکیده)
61 - کنترل نیمه فغال سازه بنچمارک جداساز لرزه ای با استفاده از جداساز های لغزشی فرکانس متغیر (چکیده)
62 - isogeometric solution of second order diffrential equations (چکیده)
63 - A new iterative model updating technique based on least squares minimal residual method using incomplete modal data (چکیده)
64 - توسعه روش طراحی پلاستیک بر پایه عملکرد برای دیوارهای برشی فولادی کوپل (چکیده)
65 - Isogeometric analysis of functionally graded plates using a new quasi-3D shear deformation theory based on physical neutral surface (چکیده)
66 - Localized genetically optimized wavelet neural network for semiactive control of buildings subjected to earthquake (چکیده)
67 - Nonlinear control of structure using neuro-predictive algorithm (چکیده)
68 - Verification of an Evolutionary-based Wavelet Neural Network Model for Nonlinear Function Approximation (چکیده)
69 - Improving fragility curves for controlled structures including sensor fault (چکیده)
70 - عملکرد لرزه ای دیوارهای برشی با تیر همبند فلزی طراحی شده به روش طرح پلاستیک بر اساس عملکرد (چکیده)
71 - تخمین جرم و سختی سازه با به روز رسانی الگو (چکیده)
72 - Behavior of sliding isolators with variable friction under near-fault earthquakes (چکیده)
73 - Parametric study of conical Friction Pendulum isolator (CFPI) under near-fult ground motions (چکیده)
74 - Structural Behavior Investigation Based on Adaptive Pushover Procedure (چکیده)
75 - Effectiveness of sliding isolators with variable curvature in near‐fault ground motions (چکیده)
76 - Neuro-Predective Algorithm for structural control (چکیده)
77 - بهبود لرزه ای سیستم های جداساز توسط میراگر MR با استفاده از الگوریتم های کنترل نیمه فعال (چکیده)
78 - کنترل نیمه فعال میراگر جرمی تنظیم شده به روش ژنتیک فازی (چکیده)
79 - مقایسه رویکرد طراحی مومسان بر پایه کارکرد و رویکرد طراحی الاستیک برای طراحی لرزه ای سیستم دیوارهای برشی فولادی کوپل (چکیده)
80 - طراحی مومسان بر اساس عملکرد سیستم دیوارهای برشی فولادی کوپل در برابر زلزله (چکیده)
81 - طراحی لرزه ای و آنالیز سیستم دیوار های برشی فولادی کوپل (چکیده)
82 - تحلیل شکنندگی لرزه ای برای ساختمان های کنترل شده (چکیده)
83 - ارائه یک شاخص خسارت کلی برای سازه های شکل پذیر (چکیده)
84 - ارائه یک الگوریتم پیشنهادی برای ارتقاء برنامه IDARC در تعیین منحنی لنگر - انحنا مقطع (چکیده)
85 - بررسی عملکرد قاب های فلزی دوگانه توسط روش های مختلف (چکیده)
86 - تعیین جابجایی هدف قاب های فلزی با سیستم دوگانه توسط روش های مختلف (چکیده)
87 - کاربرد میراگر پاندولی اصطکاکی در قاب مهاربندی و تاثیر ان بر رفتار و پاسخ سازه (چکیده)
88 - شناسایی پارامترهای دینامیکی سازه توسط روش بروز رسانی الگوی سازه (چکیده)
89 - Effectiveness of fuzzy controller on damage index of nonlinear benchmark buildings (چکیده)
90 - اثر کنترل کننده فازی بر کاهش میزان خسارت سازه ها (چکیده)
91 - تاثیر سختی روسازه و اجزای مختلف آن بر عملکرد صلب پی ای گسترده (چکیده)
92 - بررسی رفتار لرزه ای میراگر های کنترل غیر فعال با دیافراکم محصور شده (چکیده)
93 - بهسازی لرزه ای پلها از طریق اصلاح پاسخ توسط مهاربندهای تسلیم شونده (چکیده)
94 - Constrained and Multi-objective MIMO Control System Design: Evolutionary Approach (چکیده)
95 - مطالعه پارامتری تقویت ستونهای بتن آرمه بامواد مرکب پلیمری (چکیده)
96 - Evolutionary Constrained Design of Seismically Excited Buildings, (چکیده)
97 - Semi-active Control of Structures Using Neuro-Predictive Algorithm for MR Dampers (چکیده)
98 - Damage Index Monitoring of Structures Using Neural Networks (چکیده)
99 - semiactive control of structures using neuro-inverse mode of MR dampersl (چکیده)
100 - Semi-active control of structures using neuro-predictive algorithm for MR dampers (چکیده)
101 - Semi-active control of structures using a neuro-inverse model of MR dampers (چکیده)