بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Abbas Karamodin


موارد یافت شده: 43

1 - بررسی رفتار لرزه¬ای پل بزرگراه محک با استفاده از سه روش کنترل غیرفعال (چکیده)
2 - کنترل نیمه فغال سازه بنچمارک جداساز لرزه ای با استفاده از جداساز های لغزشی انحنا متغیر (چکیده)
3 - کنترل نیمه فغال سازه بنچمارک جداساز لرزه ای با استفاده از جداساز های لغزشی فرکانس متغیر (چکیده)
4 - isogeometric solution of second order diffrential equations (چکیده)
5 - A new iterative model updating technique based on least squares minimal residual method using incomplete modal data (چکیده)
6 - توسعه روش طراحی پلاستیک بر پایه عملکرد برای دیوارهای برشی فولادی کوپل (چکیده)
7 - Isogeometric analysis of functionally graded plates using a new quasi-3D shear deformation theory based on physical neutral surface (چکیده)
8 - Localized genetically optimized wavelet neural network for semiactive control of buildings subjected to earthquake (چکیده)
9 - Nonlinear control of structure using neuro-predictive algorithm (چکیده)
10 - Verification of an Evolutionary-based Wavelet Neural Network Model for Nonlinear Function Approximation (چکیده)
11 - Improving fragility curves for controlled structures including sensor fault (چکیده)
12 - عملکرد لرزه ای دیوارهای برشی با تیر همبند فلزی طراحی شده به روش طرح پلاستیک بر اساس عملکرد (چکیده)
13 - تخمین جرم و سختی سازه با به روز رسانی الگو (چکیده)
14 - Behavior of sliding isolators with variable friction under near-fault earthquakes (چکیده)
15 - Parametric study of conical Friction Pendulum isolator (CFPI) under near-fult ground motions (چکیده)
16 - Structural Behavior Investigation Based on Adaptive Pushover Procedure (چکیده)
17 - Effectiveness of sliding isolators with variable curvature in near-fault ground motions (چکیده)
18 - Neuro-Predective Algorithm for structural control (چکیده)
19 - بهبود لرزه ای سیستم های جداساز توسط میراگر MR با استفاده از الگوریتم های کنترل نیمه فعال (چکیده)
20 - کنترل نیمه فعال میراگر جرمی تنظیم شده به روش ژنتیک فازی (چکیده)
21 - مقایسه رویکرد طراحی مومسان بر پایه کارکرد و رویکرد طراحی الاستیک برای طراحی لرزه ای سیستم دیوارهای برشی فولادی کوپل (چکیده)
22 - طراحی مومسان بر اساس عملکرد سیستم دیوارهای برشی فولادی کوپل در برابر زلزله (چکیده)
23 - طراحی لرزه ای و آنالیز سیستم دیوار های برشی فولادی کوپل (چکیده)
24 - تحلیل شکنندگی لرزه ای برای ساختمان های کنترل شده (چکیده)
25 - ارائه یک شاخص خسارت کلی برای سازه های شکل پذیر (چکیده)
26 - ارائه یک الگوریتم پیشنهادی برای ارتقاء برنامه IDARC در تعیین منحنی لنگر - انحنا مقطع (چکیده)
27 - بررسی عملکرد قاب های فلزی دوگانه توسط روش های مختلف (چکیده)
28 - تعیین جابجایی هدف قاب های فلزی با سیستم دوگانه توسط روش های مختلف (چکیده)
29 - کاربرد میراگر پاندولی اصطکاکی در قاب مهاربندی و تاثیر ان بر رفتار و پاسخ سازه (چکیده)
30 - شناسایی پارامترهای دینامیکی سازه توسط روش بروز رسانی الگوی سازه (چکیده)
31 - Effectiveness of fuzzy controller on damage index of nonlinear benchmark buildings (چکیده)
32 - اثر کنترل کننده فازی بر کاهش میزان خسارت سازه ها (چکیده)
33 - تاثیر سختی روسازه و اجزای مختلف آن بر عملکرد صلب پی ای گسترده (چکیده)
34 - بررسی رفتار لرزه ای میراگر های کنترل غیر فعال با دیافراکم محصور شده (چکیده)
35 - بهسازی لرزه ای پلها از طریق اصلاح پاسخ توسط مهاربندهای تسلیم شونده (چکیده)
36 - Constrained and Multi-objective MIMO Control System Design: Evolutionary Approach (چکیده)
37 - مطالعه پارامتری تقویت ستونهای بتن آرمه بامواد مرکب پلیمری (چکیده)
38 - Evolutionary Constrained Design of Seismically Excited Buildings, (چکیده)
39 - Semi-active Control of Structures Using Neuro-Predictive Algorithm for MR Dampers (چکیده)
40 - Damage Index Monitoring of Structures Using Neural Networks (چکیده)
41 - semiactive control of structures using neuro-inverse mode of MR dampersl (چکیده)
42 - Semi-active control of structures using neuro-predictive algorithm for MR dampers (چکیده)
43 - Semi-active control of structures using a neuro-inverse model of MR dampers (چکیده)