ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2015-09-01

عنوان : ( ارزیابی تأثیر برخی علفکشها بر رشد و عملکرد زیره سبز) (Cuminum cyminum L. )

نویسندگان: مهدی بگه پورامرائی , ابراهیم ایزدی دربندی , حسین برمک ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مراجعه به متن مقاله در فایل پیوست

کلمات کلیدی

, ارادیکان, اکسی فلورفن, پندیمتالین, تریفلورالین, متریبیوزین و وجین علفهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049696,
author = {بگه پورامرائی, مهدی and ایزدی دربندی, ابراهیم and برمک, حسین},
title = {ارزیابی تأثیر برخی علفکشها بر رشد و عملکرد زیره سبز) (Cuminum cyminum L.},
booktitle = {ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2015},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {ارادیکان، اکسی فلورفن، پندیمتالین، تریفلورالین، متریبیوزین و وجین علفهای هرز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تأثیر برخی علفکشها بر رشد و عملکرد زیره سبز) (Cuminum cyminum L.
%A بگه پورامرائی, مهدی
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A برمک, حسین
%J ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2015

[Download]