سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی , 2015-09-09

عنوان : ( اثر ضد باکتریایی عصاره آنغوزه ) Ferula assa-foetida ( بر برخی از باکتریهای بیماری زای با منشاء غذایی )

نویسندگان: سید علی مرتضوی , فریده طباطبائی یزدی , بهروز علی زاده بهبهانی , علیرضا وسیعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به گسترش بیماری های عفونی و مقاومت میکروارگانیسم های بیماری زا شناسایی تعداد بیشتری ازگیاهان دارویی و طبیعی دردرمان بیماران موثرخواهدبود. آنغوزه با نام علمی Ferulaassafoetida متغلق به تیره چتریان میباشد . اثرضد میکروبی عصاره آنغوزه با استفاده از روش پورپلیت، انتشار دیسک در آگار و تعیین حداقل غلظت مهارکننده از رشد ) MIC ( و حداقل غلظت کشندگی باکتریایی) MBC ( با استفاده از روش رقت لوله ای انجام گردید. مقایسه اثر ضد میکروبی عصاره آنغوزه نشان داد که اثر مهارکنندگی آن بر بر باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس به مراتب قوی تر از اثر آن نسبت به باکتری گرم منفی اشرشیا کلی بود. نتایج نشان داد که MIC عصاره آنغوزه برای اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس به ترتیب 32 و 11 میلی گرم بر میلی لیتر بود. به طور کلی عصاره آنغوزه توانایی مهار سویه های اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئو سمقاوم به آنتیبیوتیک را دارد. بنابراین با انجام مطالعات گسترده تر می توان از عصاره آنغوزه در صنعت غذا به عنوان یک نگهدارننده طبیعی برای بهره برد.

کلمات کلیدی

, آنغوزه, اشرشیا کلی, استافیلوکوکوس اورئوس, بیماری زا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049781,
author = {مرتضوی, سید علی and طباطبائی یزدی, فریده and علی زاده بهبهانی, بهروز and وسیعی, علیرضا},
title = {اثر ضد باکتریایی عصاره آنغوزه ) Ferula assa-foetida ( بر برخی از باکتریهای بیماری زای با منشاء غذایی},
booktitle = {سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی},
year = {2015},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {آنغوزه، اشرشیا کلی، استافیلوکوکوس اورئوس، بیماری زا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر ضد باکتریایی عصاره آنغوزه ) Ferula assa-foetida ( بر برخی از باکتریهای بیماری زای با منشاء غذایی
%A مرتضوی, سید علی
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A علی زاده بهبهانی, بهروز
%A وسیعی, علیرضا
%J سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی
%D 2015

[Download]