پژوهشهای علوم دامی ایران, Volume (4), No (1), Year (2012-6) , Pages (69-77)

Title : ( ارزیابی ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی در گاوهای هلشتاین شمال کشور )

Authors: نافذ م , Saeed Zerehdaran , حسنی س , سمیعی ر ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

در این تحقیق به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی و روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیـدی و تولیـدمثلـی در گـاوهـای هلشـتاین شـمال کشـور از اطلاعات زایش اول 11398 رأس گاو شیری نژاد هلشتاین در 290 گله استانهای گلستان و مازندران مربوط به سالهـای 1367 تـا 1386 اسـتفاده شـد. صفات تولیدی شامل رکوردهای تصحیح شده 305 روز دو بار دوشش شیر، تولید چربی و صفات تولیدمثلی شامل سن زایش اول، فاصله دو زایش و طول دوره خشکی بود. پارامترهای ژنتیکی با استفاده از مدل حیوانی تک صفتی و دو صفتی و به کمک نرمافزارASREML برآورد شد. در آنالیز تـک صـفتی خشـکی دوره طـول و 0/04 ±0/01 زایـش دو فاصـله ،0/1 ±0/02 اول زایـش سـن ،0/19 ±0/02 چربی تولید ،0/27 ±0/02 شیر تولید وراثتپذیری 0/10 ±0/02 برآورد شد. همبستگی ژنتیکی صفت تولید شیر با تولید چربی 0/82 به دست آمد. همچنین همبستگی ژنتیکی صـفات تولیـد شـیر و تولیـد چربی با سن زایش اول به ترتیب 0/2- و 0/23- و با فاصله دو زایش0/31 و 0/4 برآورد شد. در این تحقیق روند ژنتیکی تولید شیر 2/8 ±0/4 کیلوگرم، تولید چربی 0/05 ±0/01 کیلوگرم، سـن اول 0/28 ±0/01- روز، فاصـله دو زایـش (0/02 (±0/002 روز و طـول دوره خشـکی 0/03 ±/004- روز در -0/36 ±0/05 و 0/37 ±0/14 ، -2/66 ±0/1 و کیلـوگرم 2/3 ±0/1 و 113/24 ±2/9 ترتیـب بـه فوق صفات برای فنوتیپی روند .گردید برآورد سال روز در سال به دست آمد. با توجه به همبستگی نامطلوب صفات تولیدی و تولید مثلی، برنامه اصلاح نژادی بایسـتی بـر اسـاس انتخـاب همزمـان بـرای صفات مذکور از طریق یک شاخص انتخاب صورت گیرد

Keywords

, پارامترهای ژنتیکی, روند ژنتیکی, صفات تولیدی, صفات تولیدمثلی, هلشتاین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049895,
author = {نافذ م and Zerehdaran, Saeed and حسنی س and سمیعی ر},
title = {ارزیابی ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی در گاوهای هلشتاین شمال کشور},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2012},
volume = {4},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-3106},
pages = {69--77},
numpages = {8},
keywords = {پارامترهای ژنتیکی، روند ژنتیکی، صفات تولیدی، صفات تولیدمثلی، هلشتاین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی در گاوهای هلشتاین شمال کشور
%A نافذ م
%A Zerehdaran, Saeed
%A حسنی س
%A سمیعی ر
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2012

[Download]