بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Saeed Zerehdaran


موارد یافت شده: 175

1 - Optimisation of broilers performance to different dietary levels of fibre and different levels and sources of fat from 0 to 14 days of age (چکیده)
2 - متاآنالیز مطالعات مربوط به تخمین پارامترهای ژنتیکی صفات اقتصادی گاو هلشتاین ایران (چکیده)
3 - پیامدهای واردات مواد ژنتیکی با در ‌‌نظر گرفتن اثر متقابل ژنوتیپ و محیط و فاصله جایگزینی در گاو شیری (چکیده)
4 - Effects of One Week Feeding Finisher Diets Containing Rolled and Extruded Flaxseed on Performance, Lipid Peroxidation and Omega-3 Fatty Acids in Breast and Thigh Meat of Broiler Chickens (چکیده)
5 - Characterization of bovine (Bos taurus) imprinted genes from genomic to amino acid attributes by data mining approaches (چکیده)
6 - Assessment of maternal and parent of origin effects in genetic variation of economic traits in Iranian native fowl (چکیده)
7 - Effect of Rolled or Extruded Flaxseeds in Finisher Diet on Pellet Quality, Performance, and n-3 Fatty Acids in Breast and ThighMuscles of Broiler Chickens (چکیده)
8 - Using quantile regression for fitting lactation curve in dairy cows (چکیده)
9 - Attribute selection and model evaluation for the maternal and paternal imprinted genes in bovine -Bos Taurus - using supervised machine learning algorithms (چکیده)
10 - بررسی متاآنالیزی پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی گاو هلشتاین ایران (چکیده)
11 - Preparation of fish waste silage and its effect on the growth performance and meat quality of broiler chickens (چکیده)
12 - Effects of feeding fermented rapeseed meal on growth performance, gastrointestinal microflora population, blood metabolites, meat quality, and lipid metabolism in broiler chickens (چکیده)
13 - اثر استفاده از سیلاژ تریتیکاله بر عملکرد بره های نر پرواری زل (چکیده)
14 - بررسی تاثیر سطوح مختلف ویتامین های E و C در رقیق کننده شیر بر خصوصیات اسپرم قوچ آتابای در شرایط مایع (چکیده)
15 - ارزیابی پسماندهای حاصل از روغنکشی دانه کلزا به روشهای in vitro و in vivo جهت استفاده در تغذیه دام (چکیده)
16 - ارزیابی پسماند دانه پنبه به روشهای in vitro و in vivo جهت استفاده در تغذیه دام (چکیده)
17 - ارزیابی پسماندهای حاصل از روغنکشی دانه سویا به روشهای in vitro و in vivo جهت استفاده در تغذیه دام (چکیده)
18 - تاثیر سطوح مختلف مکمل سلنیوم بر پاسخ ایمنی همورال و برخی از فراسنجه های خونی دربلدرچین ژاپنی (چکیده)
19 - بررسی روند تجزیه پذیری و فراسنجه های پروتئین بر اساس سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل کنجاله پنبه دانه (چکیده)
20 - تاثیر سطوح مختلف ویتامین E بر شاخص پراکسیداسیون چربی گوشت و فراسنجههای بیوشیمیایی سرم در بلدرچین ژاپنی (چکیده)
21 - اثر سطوح مختلف پروبیوتیک بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
22 - بررسی روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات مرتبط با رشد و تولید تخم درمرغان بومی اصفهان (چکیده)
23 - تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات مرتبط با رشد و تولید تخم در مرغان بومی اصفهان (چکیده)
24 - مقایسه منابع نمونه ایلئوم و فضولات برروی میزان انرژی قابل متابولیسم ظاهری سطوح مختلف آرد ضایعات دو کشتارگاه طیور در جوجه های گوشتی (چکیده)
25 - ارتباط ژن هورمون رشد با ترکیبات شیر در گوسفند زل (چکیده)
26 - ارزیابی چند شکلی ژن کاپاکازئین وارتباط آن با اجزای شیر به روش PCR-SSCP در گوسفند زل (چکیده)
27 - اثر ژنوتیپهای ژن بتالاکتوگلوبولین بر صفات تولید شیر به روش PBR در گوسفند زل (چکیده)
28 - تاثیر سطوح مختلف جو جوانه زده بر ترکیب لاشه بلدرچین ژاپنی (چکیده)
29 - تاثیر سطوح مختلف جو جوانه زده بر خصوصیات کیفی تخم بلدرچین های نگهداری شده در یخچال (چکیده)
30 - تاثیر سطوح مختلف پروتئین و متیونین بربازده استفاده ازانرژی و پروتئین در بلدرچین ژاپنی (چکیده)
31 - کاربرد نشانگرهای ریزماهوارهای در آنالیز تنوع ژنتیکی بلدرچین سویه سفید انگلیسی (چکیده)
32 - برآورد آمارههای توصیفی صفات کیفیت گوشت در بلدرچین ژاپنی (چکیده)
33 - تعیین ترکیب شیمیائی و محتوی مواد معدنی آرد ضایعات دو کشتارگاه طیور استان گلستان (چکیده)
34 - بررسی امکان استفاده از گیاه دارواش Viscum album در تغذیه بره های پرواری نر نژاد کردی (چکیده)
35 - تعیین درختان ترکیبات شیمیایی و بررسی روند تجزیه پذیری دارواش Viscum album از درختان مختلف و مراحل رشد متفاوت با استفاده از روش کیسه های نایلونی (چکیده)
36 - تاثیر تغذیه جیره حاوی سطوح مختلف گیاه دارواش Viscum album برروی برخی فراسنجه های خونی بره های پرواری نر نژاد کردی (چکیده)
37 - برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات لاشه در بلدرچین سفید انگلیسی (چکیده)
38 - اثر افزودنی های ملاس، دانه جو، ترکیب ملاس ودانه جو بهمراه اثر تاخیر در سیلو بر تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک سیلاژ کلزا (چکیده)
39 - بررسی تنوع ژنتیکی زنبورهای عسل با استفاده از نشانگر ریزماهوارهایی و ارتباط آن با میزان مقاومت به کنه واروآ (چکیده)
40 - تخمین پارامترهای ژنتیکی برخی صفات کیفیت تخم مرغ در مرغان بومی اصفهان (چکیده)
41 - تحلیل نتایج آزمون های مقدماتی در بررسی های مولکولی صفات تولیدی مرغان بومی اصفهان (چکیده)
42 - بررسی مقاومت ژنتیکی زنبور عسل به کنه واروآ با استفاده از مارکر مولکولی ISSR (چکیده)
43 - تأثیر سیلوی یونجه غنی شده با لاکتورابسیلوس پلانتارم و تفاله جغندرقند ملاس دار بر پارامترهای خون گاوهای شیری هلشتاین (چکیده)
44 - تاثیر گیاه گل همیشه بهار calendula officinalis بر تیتر آنتی بادی علیه نیوکاسل و گلبول قرمز گوسفند SRBC جوجه های گوشتی درشرایط تنش گرمایی (چکیده)
45 - تعیین پلی مورفیسم ژن کاپاکازئین (κ-CSN) در جمعیت شترهای استان گلستان با استفاده از تکنیک PCR-RFLP (چکیده)
46 - مقایسه مدل های مختلف برای برآورد وراثت پذیری صفات کیفیت تخم مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی (چکیده)
47 - برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید و ترکیبات شیرشتر استان گلستان (چکیده)
48 - بررسی سازه های موثر بر حذف و تعیین تابع توزیع بقاء در گاوهای هلشتاین ایران (چکیده)
49 - اثرات افزودن ملاس چغندر و دانه جو و پژمرده نمودن بر فراسنجه های کمی و کیفی علوفه سیلو شده کلزا (چکیده)
50 - مقایسه مدل های مختلف برای تخمین وراثت پذیری صفات کیفیت داخلیتخم مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی (چکیده)
51 - تعیین مدل مناسب برای تخمین وراثت پذیری صفات کیفیت خارجی تخممرغ در مرغان بومی خراسان رضوی (چکیده)
52 - بررسی متاآنالیزی پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی گاو هلشتاین ایران (چکیده)
53 - Genetic Evaluation of Some Carcass Characteristics Assessed by in vivo Real Time Ultrasonography in Baluchi Sheep (چکیده)
54 - Effects of isolated soy protein and broken rice in corn-soy pre-starter diet on performance, intestinal microflora, and gut morphology in broiler chickens (چکیده)
55 - استفاده از مدل مختلط چندکی خطی در بررسی صفت فاصله گوساله زایی گاوهای هلشتاین ایران (چکیده)
56 - Fermented rapeseed meal is effective in controlling Salmonella enterica serovar Typhimurium infection and improving growth performance in broiler chicks (چکیده)
57 - Genetic evaluation of survival and productivity traits in Arman crossbred sheep (چکیده)
58 - Using nonlinear quantile regression to describe the milk somatic cell count of Iranian Holstein cows (چکیده)
59 - Quantile regression mixed model at different milk production levels of Iranian Holsteins (چکیده)
60 - تعیین ضرایب اقتصادی برخی صفات مهم در گوسفند نژاد زل گلستان (چکیده)
61 - Genetic analyses of partial egg production in Japanese quail using multi-trait random regression models (چکیده)
62 - Effects of Nutrient Density and exogenous enzymesin Starter Diet on Performance, Intestinal Microflora, Gut Morphology and Immune Response of Broiler Chickens (چکیده)
63 - Genetic Analyses of Egg Quality in Khorasan Razavi Native Fowl Using the Bayesian Method (چکیده)
64 - بررسی روند تجزیه پذیری دانه جو و سویای پرتوتابی شده با سطوح مختلف پرتو گاما و اثر آنها در عملکرد پرواری بره ها (چکیده)
65 - خصوصیات ژنتیکی صفات رشد و تولید تخم مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی به روش بیزی (چکیده)
66 - Polymorphism of the SCNN 1g Gene and its Association with Eggshell Quality (چکیده)
67 - Study on the chemical and microbial composition and probiotic characteristics of dominant lactic acid bacteria in fermented poultry slaughterhouse waste (چکیده)
68 - تجزیه و تحلیل ژنتیکی طول عمر تولیدی و ارتباط آن با صفات تولیدی در گاو‌های هلشتاین ایران (چکیده)
69 - اثرات فصل و سن هنگام اولین زایش بر خصوصیات ژنتیکی و فنوتیپی پارامترهای منحنی شیردهی گاوهای شیری هلشتاین شکم اول ایران (چکیده)
70 - تاثیر ضایعات ماهی تخمیری در تغذیه جوجه های گوشتی بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و فراسنجه های خون (چکیده)
71 - بررسی چند شکلی اگزون 17 ژن DGAT1 و ارتباط آن با درصد چربی شیر گوسفندان نژاد کردی ایستگاه اصلاح نژاد شیروان (چکیده)
72 - Efficiency of Peppermint (Mentha piperita) Powder on Performance, Body Temperature and Carcass Characteristics of Broiler Chickens in Heat Stress Condition (چکیده)
73 - تجزیه و تحلیل خصوصیات ژنتیکی و فنوتیپی صفات کیفیت تخم مرغ در مرغ های بومی اصفهان (چکیده)
74 - ارزیابی صفت نسبت کلیبر با صفات رشد در گوسفند کردی (چکیده)
75 - Effects of Lactobacillus-Based Probiotic on Performance, Gut Microflora, Hematology and Intestinal Morphology in Young Broiler Chickens Challenged with Salmonella Typhimurium (چکیده)
76 - Genetic evaluation of weekly body weight in Japanese quail using random regression models (چکیده)
77 - بررسی ارتباط چندشکلی ژن کاپاکازئین با میزان تولید و ترکیبات شیر در شترهای استان گلستان (چکیده)
78 - تاثیر ارقام مختلف پوست انار بر قابلیت هضم ماده خشک، جمعیت پروتوزا و تولید گاز متان به روش آزمایشگاهی (چکیده)
79 - Effect of solid-state fermentation by oyster mushroom (Pleurotus florida) on nutritive value of some agro by-products (چکیده)
80 - The effect of different levels of probiotic and limestone on relative weight of the internal organs, digestive PH and body weight in laying hens (چکیده)
81 - Nutritional evaluation of poultry by-product meal in broiler chickens. (چکیده)
82 - Broiler breeding strategies using indirect carcass measurements (چکیده)
83 - Effect of age and housing system on genetic parameters for broiler carcass traits (چکیده)
84 - A Bivariate Mixture Model Analysis of Body Weight and Ascites Traits in Broilers (چکیده)
85 - Estimation of genetic parameters for fat deposition and carcass traits in broilers (چکیده)
86 - Effects of Niacin on Milk Production and Blood Parameters in Early Lactation of Dairy Cows (چکیده)
87 - Effects of Monensin and Increasing Crude Protein in Early Lactation on Performance of Dairy Cows (چکیده)
88 - A Breeding Program for Balanced Improvement of Performance and Health in Broilers (چکیده)
89 - Investigation of Prolactin Gene Polymorphism in Japanese Quail (چکیده)
90 - Polymorphism in prolactin and PEPCK-C genes and its association with economic traits in native fowl of Yazd province (چکیده)
91 - Association of Genetic Variants ofB-Lactoglobulin Gene with Milk Production in a Herd and a Superior Family of Holstein Cattle (چکیده)
92 - تاثیر سطوح مختلف پودر کرم خاکی (Eisenia fetida) بر عملکرد، خصوصیات لاشه و پارامترهای خونی در جوجه های گوشتی (چکیده)
93 - بررسی تاثیر سطوح مختلف ویتامین های E و C در رقیق کننده های شیر و تریس بر خصوصیات اسپرم قوچ آتابای در شرایط منجمد (چکیده)
94 - تاثیر سطوح مختلف ویتامین های E و C در رقیق کننده های شیر و تریس بر خصوصیات اسپرم قوچ آتابای در شرایط مایع (چکیده)
95 - برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات مهم اقتصادی در مرغان بومی استان یزد (چکیده)
96 - اثر شکل خوراک (پلت و آردی)، سطوح مواد مغذی و انرژی قابل متابولیسم بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
97 - برآورد همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی صفات عملکرد و کیفیت تخم مرغ در مرغان بومی استان یزد (چکیده)
98 - تاثیر شکل فیزیکی جیره بر سن از شیر گیری، مصرف ماده خشک ومتابولیت های پلاسمای خون گوساله های شیری (چکیده)
99 - تاثیر مکمل پروپیلن گلیکول و نمک های کلسیمی اسید چرب بلند زنجیر بر پارامترهای خونی، تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری (چکیده)
100 - برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی برخی صفات رشد و درجه پوست در گوسفند قره‎گل (چکیده)
101 - برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات اقتصادی در گاوهای شیری آمیخته ایران (چکیده)
102 - تاثیر سطوح مختلف سبوس برنج خام و عمل آوری شده در جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
103 - شناسایی چند شکلی ژنهای هورمون رشد pit1 و بتالاکتوگلوبولین در یک گله گاو هلشتاین (چکیده)
104 - مقایسه سطوح مختلف جایگزینی سیلاژ ذرت با سیلاژ تریتیکاله در جیره غذایی بره های نر زل در حال رشد (چکیده)
105 - تعیین بهترین میزان توارث نژاد هلشتاین در گاوهای شیری آمیخته بر اساس ترکیب صفات تولیدی و تولید مثلی (چکیده)
106 - بررسی استفاده از نشانگرهای ژنتیکی در برنامه های اصلاح نژاد مرغان بومی (چکیده)
107 - تعیین تفاوت ژن PEPCK-C به روش PCR-RFLP و ارتباط آن با صفات عملکردی در مرغان بومی استان خراسان رضوی (چکیده)
108 - تاثیر جیره های حاوی ضایعات ماهی تخمیری بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی (چکیده)
109 - تاثیر تغذیه کنجاله کلزای تخمیری بر کاهش جمعیت سالمونلا در جوجه های گوشتی (چکیده)
110 - بررسی چندشکلی واریانت های G1 و G8 ژن GDF9 و ارتباط آن ها با دوقلوزایی در گوسفند زل (چکیده)
111 - ردیابی ژن های عمده برای برخی از صفات اقتصادی مرغان بومی استان یزد با استفاده از روش های مختلف آماری (چکیده)
112 - کاهش گلوکوزینولات ها در کنجاله کلزا به روش تخمیر حالت جامد و اثرات آن بر عملکرد و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی (چکیده)
113 - بررسی رشد و نمو غدد هیپوفارنژیال در زنبورهای کارگر ایرانی (Apis mellifera meda) تغذیه شده با سطوح مختلف تیامین (چکیده)
114 - اثر سطوح مختلف پودر کرم خاکی (Eisenia fetida) بر عملکرد و کیفیت گوشت ران و سینه در جوجه های گوشتی (چکیده)
115 - Effect of Peppermint ( Mentha piperita ) Powder on Immune Response of Broiler Chickens in Heat Stress (چکیده)
116 - Comparison of three boosting methods in parent-offspring trios for genotype imputation using simulation study (چکیده)
117 - پیش بینی پاسخ ایمنی همورال برعلیه گلبول قرمز گوسفندی بر اساس شمار گلبول های سفید خونی در بلدرچین ژاپنی - Coturnix japonica (چکیده)
118 - Study of Genetic Diversity of Sheep Breeds in Afghanistan (چکیده)
119 - مقایسه دقت برآورد ارزش اصلاحی ژنومی برای صفات تولید در گاوهای هلشتاین ایران با روش های پارامتری و ناپارامتری (چکیده)
120 - مقایسه اثر ضدباکتریایی عصاره های مختلف کاسنی و تاثیر آن بر قابلیت هضم مواد مغذی و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش در جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی (چکیده)
121 - Effects of the dietary supplementation of chromium and vitamin C on egg quality traits in heat-stressed Japanese quails (Coturnix cot. japonica) (چکیده)
122 - مقایسه زیست فراهمی پروتئینات و اکسید منگنز در سنین اولیه جوجه های گوشتی (چکیده)
123 - Effect of Chicory Plant (Cichorium intybus L.) Extract on Performance and Blood Parameters in Broilers Exposed to Heat Stress with Emphasis on Antibacterial Properties (چکیده)
124 - Genetic Properties of Some Economic Traits in Isfahan Native Fowl Using Bayesian and REML Methods (چکیده)
125 - تاثیر پودر برگ کنگرفرنگی بر عملکرد، وزن اندام های داخلی و برخی فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی مسموم شده با تتراکلریدکربن (چکیده)
126 - اثرات بیولوژیکی تفاله انگور بر فراسنجه های عملکرد رشدو متابولیت های خونی بره های پرواری افشاری (چکیده)
127 - Genotype imputation using support vector machine in parent-offspring trios (چکیده)
128 - Analyses and comparison of K-nearest neighbour and AdaBoost algorithms for genotype imputation (چکیده)
129 - Cloning and Expression of Iranian Turkmen-thoroughbred Horse Follicle Stimulating Hormone in Pichia pastoris (چکیده)
130 - تأثیر سطوح مختلف انرژی و ال-کارنیتین جیره ای بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ترکیب خون بلدرچین های ژاپنی (چکیده)
131 - بررسی اثرات ثابت موثر بر برخی خصوصیات تولیدی و تولید مثلی در بلدرچین ژاپنی (چکیده)
132 - تعیین ترکیبات مغذی، فراسنجه های تجزیه پذیری (ماده خشک، ماده آلی و پروتئین) و پروتئین قابل متابولیسم تفاله انگور و لیموترش به روش درون کیسه ای (چکیده)
133 - اثر مقادیر مختلف و اندازه ذرات کانی های آلومینوسیلیکاته و گلاکونیت بر ناپدید شدن شکمبه ای ماده خشک، مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی و فراسنجه های خونی گوسفند دالاق (چکیده)
134 - تعیین ارزش غذایی آرد ضایعات دو کشتارگاه طیور و تاثیر آن بر عملکرد و ترکیب الشه جوجههای گوشتی (چکیده)
135 - تأثیر سطوح مختلف سلنیوم آلی و ویتامین E بر عملکرد و کیفیت گوشت در بلدرچین ژاپن (چکیده)
136 - اثر خوراندن پساب کارخانه نشاسته بر عملکرد، قابلیت هضم و فراسنجه های خونی گوساله های نر پرواری هلشتاین (چکیده)
137 - اثر جایگزینی سطوح مختلف تفاله مرکبات با دانه جو در جیره غذایی بره های نر توده تالشی (چکیده)
138 - بررسی چندشکلی ژن هورمون رشد و ارتباط آن با برخی صفات مرتبط با ترکیبات شیر در گوسفند نژاد زل (چکیده)
139 - تجزیه ژنتیکی صفت تولید شیر توسط مدل روز آزمون با تابعیت ثابت و تصادفی در گاوهای شیری هلشتاین استان یزد (چکیده)
140 - مقایسه مدلهای مختلف برای تخمین وراثت¬پذیری و روند ژنتیکی وفنوتیپی برخی صفات اقتصادی در مرغان بومی استان یزد (چکیده)
141 - تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات کیفیت تخم در بلدرچین ژاپنی (چکیده)
142 - ارزیابی ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی در گاوهای هلشتاین شمال کشور (چکیده)
143 - Evaluation of Genetic Diversity in Japanese and English White Quail Populations Using Microsatellite Markers (چکیده)
144 - Genetic Polymorphism in Prolactin Gene and its Association with Reproductive Traits in Japanese Quail (Coturnix japonica) (چکیده)
145 - Survey of FecX L Locus of BMP15 Gene and Growth Hormone (GH) Gene and Their Effects on Lambing Rate in Zel Sheep (چکیده)
146 - Effect of dietry thiamin on growth of the Iranian honey bee colonies (Apis mellifera meda) in different season (چکیده)
147 - Effect of ß-lactoglobulin and κ-casein genes polymorphism on milk composition in indigenous Zel sheep (چکیده)
148 - Genetic polymorphism of the CAPN1 gene is associated with meat quality (چکیده)
149 - Effects of dietary energy and organic chromium supplementation on production and egg quality traits of laying Japanese quail (Coturnix coturnix japonica) (چکیده)
150 - Effects of polymorphic variants of GH, Pit 1 and beta LG genes on milk productions (چکیده)
151 - Effect of higher levels of dietary vitamin E on humoral immune response, water holding capacity and oxidative stability of meat in growing Japanese quail (Coturnix coturnix japonica) (چکیده)
152 - Determination of economic values for some important traits in Moghani sheep (چکیده)
153 - Direct and maternal genetic effects of body weight traits in Japanese quail (Coturnix coturnix japonica) (چکیده)
154 - Determination of the best model for estimating heritability of economic traits and their genetic and phenotypic trends in Iranian native fowl (چکیده)
155 - Effects of using plant extracts and a probiotic on performance, intestinal morphology, and microflora population in broilers (چکیده)
156 - Estimation of genetic parameters for egg production traits in Japanese quail (Coturnix cot. japonica (چکیده)
157 - Genetic properties of egg quality traits and their correlations (چکیده)
158 - Genetic evaluation of meat quality traits and their correlation with growth and carcase composition in Japanese quail (چکیده)
159 - Genetic evaluation of carcass traits in Japanese quail using ultrasonic and morphological measurements (چکیده)
160 - تاثیر سطوح مختلف زرده تخم مرغ در رقیق کننده تریس بر کیفیت اسپرم قوچ زل در شرایط سردسازی و انجماد (چکیده)
161 - اثر جایگزینی کنجاله گوار با کنجاله سویا در جیره اوایل شیردهی گاوهای هلشتاین بر تولید شیر و متابولیتهای خونی و رفتارهای تغذیه ای (چکیده)
162 - Effect of Different Levels of Mushroom Waste (Agaricus bisporus) with or without Probiotic on Growth Performance, Carcass Characteristics, and Breast Meat Quality in Broiler Chickens (چکیده)
163 - تاثیر سطوح مختلف جو جوانه زده بر عملکرد مرغ های تخم گذار و خصوصیات کیفی تخم مرغ در شرایط انبارداری مختلف (چکیده)
164 - استفاده از کنجاله گوار به جای کنجاله دانه های روغنی معمول در تغذیه بره های نر پرواری نژاد زل مازندران (چکیده)
165 - اثرات افزودن پلی اتیلن گلیکول بر تولید گاز متان در شکمبه، قابلیت هضم و انرژی قابل متابولیسم تفاله های انگور و لیموترش (چکیده)
166 - تاثیر حذف مکمل ویتامینی در جیره های با سطح متفاوت انرژی بر عملکرد و ترکیب لاشه جوجه های گوشتی در مواجه با تنش گرمایی (چکیده)
167 - اثر محدودیت کمی خوراک و تغذیه وعده ای بر عملکرد، ترکیبات لاشه و عارضه آسیت در جوجه های گوشتی (چکیده)
168 - تجزیه و تحلیل ژنتیکی درصد پروتئین شیر با استفاده از مدل تابعیت تصادفی در گوسفند کردی شیروان (چکیده)
169 - Genetic Properties of Productive Traits in Iranian Native Fowl: Genetic Relationship between Performance and Egg Quality Traits (چکیده)
170 - Effect of (Pleurotus  florida) Fungi on Chemical Composition and Rumen Degradability of Wheat and Barley Straw (چکیده)
171 - تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات مربوط به کیفیت گوشت در بلدرچین ژاپنی (چکیده)
172 - بررسی عملکرد و شیوع آسیت در جوجه های گوشتی در پاسخ به برنامه های محدودیت غذایی و تغذیه وعده ای (چکیده)
173 - Comparison between the effects of two multi-strain probiotics and antibiotic on growth performance, carcass characteristics, gastrointestinal microbial population and serum biochemical values of broiler chickens (چکیده)
174 - Genetic parameters for feed efficiency and body weight traits in Japanese quail (چکیده)
175 - اثر فرم فیزیکی خوراک بر برخی پارامترهای رشد و متابولیتهای خونی گوساله های شیری (چکیده)