کنفرانس ملی مکانیک – مواد و فناوری های پیشرفته , 2015-09-30

عنوان : ( مقایسه عملکرد الگوریتم های PSO و SA در بهینه سازی پارامترهای تنظیمی فرآیند ماشینکاری اسپارک فولاد ابزار AISI2312 )

نویسندگان: فرید ایلچی , مسعود آزادی مقدم , ابوالقاسم جمالی , فرهاد کلاهان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، تاثیر پارامترهای تنظیمی در ماشینکاری اسپارک فولاد ابزار 2312 مورد استفاده در صنعت قالب سازی، مدلسازی و بهینه سازی شده است. مدلسازی فرآیند با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی و با استناد بر داده های تجربی انجام یافت. پارامترهای ورودی شامل شدت جریان الکتریسیته، زمان روشنی پالس، زمان خاموشی پالس، سیکل کار و گپ ولتاژ می باشند. همچنین نرخ نرخ خوردگی ابزار به عنوان مشخصه ی خروجی فرآیند در نظر گرفته شد. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز در انجام این تحقیق، آزمایشات تجربی با استفاده از طرح تاگوچی L36 انجام شده است. جهت ایجاد ارتباط بین پارامترهای ورودی و مشخصه خروجی از شبکه ی عصبی مصنوعی استفاده شده که مدل ارائه شده دارای دقت بالایی در پیش بینی نتایج خروجی می باشد. سپس در بخش آخر این تحقیق با بکارگیری الگوریتم تبرید تدریجی و ازدحام ذرات سطوح مختلف پارامترهای ورودی برای نیل به خروجی بهینه تعیین شدند. نتایج حاصل از بهینه سازی و آزمایشات تجربی دارای خطای کمتر از 6% است که نشان می دهد بکارگیری روش های مطرح شده و الگوریتم های تبرید تدریجی و کلونی ذرات می تواند به ابزاری کارآمد برای مدلسازی و بهینه سازی فرآیند ماشینکاری اسپارک تبدیل شوند.

کلمات کلیدی

, ماشینکاری اسپارک, مدلسازی, بهینه سازی, الگوریتم های فراابتکاری, خوردگی ابزار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050074,
author = {فرید ایلچی and آزادی مقدم, مسعود and جمالی, ابوالقاسم and کلاهان, فرهاد},
title = {مقایسه عملکرد الگوریتم های PSO و SA در بهینه سازی پارامترهای تنظیمی فرآیند ماشینکاری اسپارک فولاد ابزار AISI2312},
booktitle = {کنفرانس ملی مکانیک – مواد و فناوری های پیشرفته},
year = {2015},
location = {اسفراین, ايران},
keywords = {ماشینکاری اسپارک، مدلسازی، بهینه سازی، الگوریتم های فراابتکاری، خوردگی ابزار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه عملکرد الگوریتم های PSO و SA در بهینه سازی پارامترهای تنظیمی فرآیند ماشینکاری اسپارک فولاد ابزار AISI2312
%A فرید ایلچی
%A آزادی مقدم, مسعود
%A جمالی, ابوالقاسم
%A کلاهان, فرهاد
%J کنفرانس ملی مکانیک – مواد و فناوری های پیشرفته
%D 2015

[Download]