چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , 2015-09-07

عنوان : ( تاثیر حذف کربنات‌ها بر توزیع اندازه ذرات توالی‌ لسی- خاک قدیمی جنوب غرب ساری )

نویسندگان: حامد نجفی کرسامی , علیرضا کریمی کارویه , فرهاد خرمالی , غلامحسین حق نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توزیع اندازه ذرات، یکی از مهم‌ترین ویژگی رسوبات لسی می‌باشد. بخش عمده شن دو مقطع توالی لسی- خاک قدیمی در منطقه جنوب غرب ساری از سخت‌دانه‌های کربناتی تشکیل شده است. بنابراین، توزیع اندازه ذرات، به دو شیوه حذف و عدم حذف کربنات‌ها موردمطالعه قرار گرفت با حذف کربنات‌ها مقدار شن به شدت کاهش پیدا کرد. از آنجا که توزیع اندازه ذرات، شاخصی از فاصله از محل برداشت و فرایندهای خاک‌سازی است به نظر می‌رسد که در این گونه موارد بهتر است که قبل از تعیین توزیع اندازه ذرات، کربنات‌ها حذف شوند.

کلمات کلیدی

, : لس, توزیع اندازه ذرات,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050124,
author = {نجفی کرسامی, حامد and کریمی کارویه, علیرضا and فرهاد خرمالی and حق نیا, غلامحسین},
title = {تاثیر حذف کربنات‌ها بر توزیع اندازه ذرات توالی‌ لسی- خاک قدیمی جنوب غرب ساری},
booktitle = {چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2015},
location = {رفسنجان, ايران},
keywords = {: لس، توزیع اندازه ذرات، کربنات‌ها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر حذف کربنات‌ها بر توزیع اندازه ذرات توالی‌ لسی- خاک قدیمی جنوب غرب ساری
%A نجفی کرسامی, حامد
%A کریمی کارویه, علیرضا
%A فرهاد خرمالی
%A حق نیا, غلامحسین
%J چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2015

[Download]