آب و خاک, دوره (29), شماره (6), سال (2016-3) , صفحات (1749-1758)

عنوان : ( بررسی امکان سنجی استفاده از پایگاه داده AgMERRA برای ساخت داده های ناقص و گمشده موجود در داده های ایستگاه های سینوپتیک )

نویسندگان: اعظم لشکری تخم مرز , محمد بنایان اول , علیرضا کوچکی , امین علیزاده , یانگ سای چوی , سئون کی پارک ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ساخت داده های ناقص (گمشده) موجود در مشاهدات ایستگاه های سینوپتیک با استفاده از روش های پیشرفته، استاندارد و دقیق در سطح جهانی اهمیت بسزایی در مطالعات هواشناسی کشاورزی و شبیه سازی عملکرد گیاهان زراعی دارد. لذا این پژوهش با هدف امکان سنجی استفاده از داده های AgMERRA برای تخمین داده های گمشده انجام شد. در این تحقیق با استفاده از خصوصیات جغرافیایی ایستگاه های مرجع گلمکان و مشهد داده های متناظر با دشت مشهد استخراج شد. با استفاده از روش های ارزیابی کارایی مدل ها شامل ضریب همبستگی، جذر میانگین مربع خطا، میانگین خطای مطلق و انحراف نتایج، واسنجی داده های AgMERRA انجام گرفت. نتایج واسنجی حاکی از قدرت بالای این مجموعه در شبیه سازی حداکثر و حداقل دمای روزانه بود. اگرچه مقادیر پارامترهای ارزیابی کارایی مدل برای بارندگی نیز در سطح قابل قبولی بود با این وجود ضریب همبستگی بارندگی روزانه بین داده های AgMERRA و داده های ایستگاهی برای ایستگاه های گلمکان و مشهد به ترتیب 25/0 و 43/0 بود. مقایسه توزیع احتمال تجمعی داده های مشاهده شده با داده های AgMERRA طی کل دوره مورد مطالعه برای ایستگاه های گلمکان و مشهد، نشان داد که داده های مورد استفاده از هر دو منبع از روند مشابهی تبعیت می کنند. با این وجود، تفاوت میانگین حداکثر دمای روزانه، حداقل دمای روزانه و بارندگی روزانه مشاهده شده و شبیه سازی شده طی دوره 30 ساله مورد مطالعه برای ایستگاه مشهد به ترتیب42/3 درجه سانتیگراد، 68/4 درجه سانتیگراد و 06/0 میلی متر در روز بود و این مقادیر برای ایستگاه گلمکان طی دوره 23 ساله مورد مطالعه به ترتیب 10/2 و 05/3 درجه سانتیگراد و 28/0 میلی متر در روز بود. بطور کلی نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که برای اطمینان از دقت این داده ها تعداد ایستگاه های بیشتری مورد مطالعه قرار گیرد تا از این طریق میزان دقیق تری از قدرت این داده ها در شبیه سازی بارندگی نیز بدست آید.

کلمات کلیدی

, AgMERRA, تخمین داده های گمشده, بارندگی و دما
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050205,
author = {لشکری تخم مرز, اعظم and بنایان اول, محمد and کوچکی, علیرضا and علیزاده, امین and یانگ سای چوی and سئون کی پارک},
title = {بررسی امکان سنجی استفاده از پایگاه داده AgMERRA برای ساخت داده های ناقص و گمشده موجود در داده های ایستگاه های سینوپتیک},
journal = {آب و خاک},
year = {2016},
volume = {29},
number = {6},
month = {March},
issn = {2008-4757},
pages = {1749--1758},
numpages = {9},
keywords = {AgMERRA، تخمین داده های گمشده، بارندگی و دما},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی امکان سنجی استفاده از پایگاه داده AgMERRA برای ساخت داده های ناقص و گمشده موجود در داده های ایستگاه های سینوپتیک
%A لشکری تخم مرز, اعظم
%A بنایان اول, محمد
%A کوچکی, علیرضا
%A علیزاده, امین
%A یانگ سای چوی
%A سئون کی پارک
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2016

[Download]