زیست شناسی گیاهی ایران, دوره (7), شماره (24), سال (2015-10) , صفحات (1-14)

عنوان : ( بررسی برخی ویژگی های فیزیولوژیک گیاه Salsola richteri در شرایط خشکی، در دو منطقه کویری استان خراسان جنوبی )

نویسندگان: مرضیه بهادران , پروانه ابریشم چی , حمید اجتهادی , زهراملقب به فرشته قاسم زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاه Salsola richteri از گیاهان تیره Chenopodiaceae است که گستره رویش آن در ایران، عرصه‌های بیابانی شمال و شرق کویر مرکزی ناحیه ایرانی-تورانی است. تحقیق حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های فیزیولوژیک این گیاه با شرایط خشکی صورت گرفت. نمونه‌برداری از گیاه در مرحله گل‌دهی از دو منطقه کویری شاهرخت و بشرویه در استان خراسان جنوبی انجام شد و ارتباط تنش خشکی با غلظت پرولین، یون‌های سدیم و پتاسیم، پروتئین‌های محلول، ترکیبات فلاونوئیدی و فعالیت آنزیم اسید فسفاتاز در برگ‌های گیاه S. richteri، در دو ایستگاه مطالعاتی بررسی و مقایسه شد. نتایج نشان داد که کلیه شاخص‌های مطالعه شده به طور معنی‌داری در برگ‌های گیاهان منطقه بشرویه بیشتر از منطقه شاهرخت است. با توجه به این که میانگین دمای ماهیانه منطقه بشرویه نسبت به منطقه شاهرخت بیشتر و رطوبت خاک آن کمتر است، بنابراین گیاهان رشد یافته در منطقه بشرویه با تنش کم آبی بیشتری روبه‌رو هستند و ممکن است برتری معنی‌دار غلظت ترکیبات مذکور و همچنین فعالیت بیشتر آنزیم اسید فسفاتاز در گیاهان این منطقه، نسبت به منطقه شاهرخت، نشانه‌ای از مقاومت فیزیولوژیک بهتر آنان با شرایط تنش‌زا باشد.

کلمات کلیدی

, تنش خشکی, خراسان جنوبی, مقاومت فیزیولوییک, Salsola richteri
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050254,
author = {بهادران, مرضیه and ابریشم چی, پروانه and اجتهادی, حمید and قاسم زاده, زهراملقب به فرشته},
title = {بررسی برخی ویژگی های فیزیولوژیک گیاه Salsola richteri در شرایط خشکی، در دو منطقه کویری استان خراسان جنوبی},
journal = {زیست شناسی گیاهی ایران},
year = {2015},
volume = {7},
number = {24},
month = {October},
issn = {2008-8264},
pages = {1--14},
numpages = {13},
keywords = {تنش خشکی، خراسان جنوبی، مقاومت فیزیولوییک، Salsola richteri},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی برخی ویژگی های فیزیولوژیک گیاه Salsola richteri در شرایط خشکی، در دو منطقه کویری استان خراسان جنوبی
%A بهادران, مرضیه
%A ابریشم چی, پروانه
%A اجتهادی, حمید
%A قاسم زاده, زهراملقب به فرشته
%J زیست شناسی گیاهی ایران
%@ 2008-8264
%D 2015

[Download]