اولین همایش ملی مهندسی عمران و زمین شناسی دانشگاه آزاد واحد الیگودرز , 2015-09-16

عنوان : ( پالئواکولوژی رسوبات فلیش شرق بیرجند )

نویسندگان: احمدرضا خزاعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه اجتماعات نانوفسیلهای آهکی به سن ائوسن میانی-میوسن پیشین رسوبات فلیش گونه جنوب شرق بیرجند مورد بررسی قرار گرفته است و سعی شده با استفاده از اجتماعات نانوفسیل های آهکی و فراوانی آنها شرایط رسوبگذاری حوضه مشخص گردد. با توجه به مطالعات انجام شده حوضه نهشته های انجام شده یک حوضه دور از ساحل با شرایط الیگوتروفیک بوده که دارای آب و هوای گرمسیری تا نیمه گرمسیری است.

کلمات کلیدی

, نانوفسیل آهکی, فلیش, پالئواکولوژی, جنوب شرق بیرجند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050275,
author = {احمدرضا خزاعی},
title = {پالئواکولوژی رسوبات فلیش شرق بیرجند},
booktitle = {اولین همایش ملی مهندسی عمران و زمین شناسی دانشگاه آزاد واحد الیگودرز},
year = {2015},
location = {الیگودرز, ايران},
keywords = {نانوفسیل آهکی، فلیش، پالئواکولوژی، جنوب شرق بیرجند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پالئواکولوژی رسوبات فلیش شرق بیرجند
%A احمدرضا خزاعی
%J اولین همایش ملی مهندسی عمران و زمین شناسی دانشگاه آزاد واحد الیگودرز
%D 2015

[Download]