نگرش های نو در جغرافیای انسانی, دوره (7), شماره (2), سال (2015-6) , صفحات (107-126)

عنوان : ( ارائه مدل جدید چندهدفه برای مکان یابی مراکز توزیع امداد در شرایط فازی )

نویسندگان: مصطفی کاظمی , محمد اسفندیار , حدیث نجاریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جغرافیای انسانی در دهه های اخیر دستخوش تحولات مهمی گردیده که این تغییرات نه تنها درروش بلکه در کارکرد ظهور یافته است. یکی از موضوعات بالقوه قدرتمندی که در تحقیقات میدانی جغرافیا در حال نشو و نما هست بر مسائل مربوط جغرافیای شهری، برنامه ریزی شهری و نقش آنان در سازما ندهی فضایی تأکید می ورزد. یکی از موضوع هایی که بیشتر شهرهای بزرگ است. با توجه به ماهیت غیرمترقبه بودن حوادث طبیعی و لزوم اتخاذ « حوادث طبیعی » جهان با آن دست به گریبان هستند، موضوع به وجود آمده است یکی از « مدیریت بحران » سریع و صحیح تصمی مها و اجرای عملیات، مبانی نظری و بنیادی دانشی تحت عنوان اقداماتی که جهت مدیریت بحران صورت م یگیرد اندیشیدن تدابیری جهت امدادرسانی پس از وقوع آن است. این موضوع لزوم مکان یابی مراکز توزیع امداد را به خوبی نمایان ساخته است. در این تحقیق رویکردی چندهدفه برای مراکز توزیع امداد طراحی شده است. مدل پیشنهادی یک مدل دو هدفه است. هدف اول کمینه سازی هزینه انتقال و هدف دوم، بیشنه سازی مطلوبیت مراکز توزیع هست. وجه تمایز این مدل نسبت به مدل های معرفی شده در این زمینه ارائه تابع هدف فازی ب همنظور تعیین مطلوبیت مراکز هست. توسعه یافته بکار رفته است.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی: مراکز توزیع امداد, تصمی مگیری چندهدفه, تحلیل سلسه مراتب فازی, روش lp
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050394,
author = {کاظمی, مصطفی and اسفندیار, محمد and حدیث نجاریان},
title = {ارائه مدل جدید چندهدفه برای مکان یابی مراکز توزیع امداد در شرایط فازی},
journal = {نگرش های نو در جغرافیای انسانی},
year = {2015},
volume = {7},
number = {2},
month = {June},
issn = {2251-6697},
pages = {107--126},
numpages = {19},
keywords = {واژگان کلیدی: مراکز توزیع امداد، تصمی مگیری چندهدفه، تحلیل سلسه مراتب فازی، روش lp},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه مدل جدید چندهدفه برای مکان یابی مراکز توزیع امداد در شرایط فازی
%A کاظمی, مصطفی
%A اسفندیار, محمد
%A حدیث نجاریان
%J نگرش های نو در جغرافیای انسانی
%@ 2251-6697
%D 2015

[Download]