اولین همایش جانورشناسی کاربردی , 2015-01-28

Title : ( جداسازی و خالص سازی مخمر از میگوی Litopenaues vannamei )

Authors: Maryam Abbasi , Mansour Mashreghi , Farhang Haddad ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

مخمرها یکی از میکروارگانیسم هایی هستند که به طور گسترده ای در صنایع مختلف از جمله غذایی، دارویی، پزشکی، آرایشی و بهداشتی وشیمیایی کاربرد دارند. مخمرها در گیاهان، جانوران، هوا، خاک و آب وجود دارند. با این حال توجه کمی به مخمرهای جدا شده از جانوران دریایی شده است. مخمرهای جدا شده از محیط های دریایی ویژگی هایی مانند تحمل اسمزی بالاتر، بازده شیمیایی بالاتر، تولید آنزیم های صنعتی، تولید بسیاری از مواد فعال زیستی مانند اسیدهای آمینه، گلوکان، گلوتاتیون، سموم، آنزیم ها، فیتاز و ویتامین ها را دارند. در این مطالعه، مخمرها از میگوی تازهL. vannamei جداسازی شدند. نمونه¬های میگو در پلاستیک استریل جمع آوری شده و بدون قرار گرفتن در معرض عوامل محیطی به آزمایشگاه منتقل شدند. قسمت روده، آبشش و معده میگوها در محیط استریل جداسازی شد و در میکروتیوپ های1.5 mL با آب مقطر استریل رقیق شد و توسط دستگاه هموژنایزر تحت شرایط استریل همگن شد. محیط کشت YPD حاوی g/L10 عصاره مخمر، g/L20 پپتون،g/L 20 دکستروز وg/L 15 آگار تهیه و بعد از تنظیم pH به 7، استریل گردید. سپس به وسیله لوپ استریل نمونه هموژن شده بر روی محیط کشت تلقیح گردید و در دمای30-25 درجه ی سانتی¬گراد انکوبه شد. بعد از یک هفته چندین کلنی به رنگ های نارنجی، قرمز و سفید در محیط مشاهده گردید. کلنی های مورد نظر خالص سازی شدند و مشخصات مورفولوژی آن ها با میکروسکوپ بررسی شد. کلنی های رنگی در محیط کشت YPD مایع رشد داده شد که در آن رسوب رنگی ظاهر شد. شناسایی دقیق تر به روش های بیوشیمیایی و مولکولی در دست اقدام است.

Keywords

, مخمر, کلنی رنگی, میگو, نمونه هموژنایز شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052396,
author = {Abbasi, Maryam and Mashreghi, Mansour and Haddad, Farhang},
title = {جداسازی و خالص سازی مخمر از میگوی Litopenaues vannamei},
booktitle = {اولین همایش جانورشناسی کاربردی},
year = {2015},
location = {مشهد, IRAN},
keywords = {مخمر، کلنی رنگی، میگو، نمونه هموژنایز شده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جداسازی و خالص سازی مخمر از میگوی Litopenaues vannamei
%A Abbasi, Maryam
%A Mashreghi, Mansour
%A Haddad, Farhang
%J اولین همایش جانورشناسی کاربردی
%D 2015

[Download]