بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Farhang Haddad


موارد یافت شده: 89

1 - Investigating radiosensitivity of natural monoterpenoid safranal on MKN-45 cells (چکیده)
2 - Investigating combinatorial effects of crocin and ionizing radiation on MKN-45 cells (چکیده)
3 - Assessment of MKN-45 cell viability after treatment with crocin, alone and in combination with radiation (چکیده)
4 - Evaluating apoptosis-inducing effects of safranal and radiotherapy on human gastric adenocarcinoma cells (چکیده)
5 - Assessment of MKN-45 cell viability after treatment with crocin, alone and in combination with radiation (چکیده)
6 - Evaluating apoptosis-inducing effects of safranal and radiotherapy on human gastric adenocarcinoma cells (چکیده)
7 - بررسی تاثیر حفاظتی EGCG بر صدمات کروموزومی ناشی از تیمار با نیکل بر رده سلولی HFF انسانی با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس در سلول های دو هسته ای (چکیده)
8 - Ellagitannin derivatives induced inhibitory effects on the migration of metastatic melanoma cells (چکیده)
9 - Comparing effects of urolithin A and urolithin B on the viability of B16F10 and L929 cells (چکیده)
10 - Nickel Increases Chromosomal Abnormalities by Interfering With the Initiation of DNA Repair Pathways (چکیده)
11 - Viability assessment of human colon and gastric adenocarcinoma cells after treatment with nano-MgO (چکیده)
12 - Evaluating toxic effects of biosynthetic nanocurcumin on human gastric cancer cells (چکیده)
13 - A phylogeographic survey of the house mouse in Iran, taxonomic and karyotypic inference from mitochondrial evidence (چکیده)
14 - مقایسه اثر محافظتی دم کرده گل محمدی و ویتامین E بر صدمات کروموزومی ناشی از تابش اشعه x در لنفوسیتهای خون انسان با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس در سلولهای دوهسته ای (چکیده)
15 - Increased Cytotoxicity of Doxorubicin in HT20 Colon Cancer Cells by Combination with 7-geranyloxycoumarin (چکیده)
16 - Auraptene Enhances Cytotoxicity of Vincristine in Colon Carcinoma Cells (چکیده)
17 - Heat-induced cell death enhanced by aurapten in colon carcinoma cells (چکیده)
18 - Aurapten enhanced radiosensitivity in colon carcinoma cells (چکیده)
19 - Increased efficacy of cisplatin activity in colon carcinoma cells by 7-geranyloxycoumarin (چکیده)
20 - Comparing cytotoxic effects of anticancer agents vincristine, doxorubicin and auraptene on colon carcinoma cells (چکیده)
21 - مطالعه اثر محافظت کروموزومی گیاه مریم گلی (Salvia limbata) در برابر صدمات ناشی از تابش اشعه ایکس در مقایسه با ویتامین E در لنفوسیت‌های محیطی خون انسان (چکیده)
22 - Investigating the Vinblastine Induced-Chromosomal Abnormality in the Already Gamma Irradiated L929 Cell Line Using Micronucleus Assay in Cytokinesis Blocked Binucleated Cells (چکیده)
23 - بررسی تاثیر امواج الکترومغناطیس با فرکانس پایین به همراه وین بلاستین در القای ناهنجاری های کروموزومی در سلول های L929 با استفاده از روش آزمون میکرونوکلئوس در سلولهای دو هسته ای (چکیده)
24 - Investigating the Genotoxic Effect of Gamma Irradiation on L929 Cells after Vinblastine Treatment Using Micronucleus Assay on Cytokinesis-blocked Binucleated Cells (چکیده)
25 - Efficacy of hyperthermia in human colon adenocarcinoma cells is improved by auraptene (چکیده)
26 - A new cytotype of the Iranian house mouse, Mus musculus Linnaeus, 1758 (Rodentia: Muridae), in Birjand region, eastern Iran: Implications for the evolution of sex- autosome translocations (چکیده)
27 - Synergy between Auraptene, Ionizing Radiation, and Anticancer Drugs in Colon Adenocarcinoma Cells (چکیده)
28 - Antimicrobial and anticancer effects of the pigments extracted from yeasts isolated from Persian Gulf shrimp( Litopenaeus vannamei) (چکیده)
29 - Hydrocortisone increases the vinblastine-induced chromosomal damages in L929 cells investigated by the micronucleus assay on cytokinesis-blocked binucleated cells (چکیده)
30 - The symmetry analysis, Fars race men through Poroscopy (چکیده)
31 - Origanum vulgare leaf extract protects mice bone marrow cells against ionizing radiation (چکیده)
32 - ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF OUTER MEMBRANE VESICLES FROM A CLINICAL ISOLATE OF PSEUDOMONAS AERUGINOSA (چکیده)
33 - GENOTOXIC EFFECTS OF OUTER MEMBRANE VESICLES FROM A CLINICAL ISOLATE OF PSEUDOMONAS AERUGINOSA ON HUMAN PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES USING MICRONUCLEUS ASSAY (چکیده)
34 - بررسی اثر هورمون هیدروکورتیزون بر آسیب های کلاستوژنیک کروموزومی القایی در رده سلولی L929 با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس در سلول های دو هسته ای (چکیده)
35 - Chromosome C-banding in Mus musculus L.1766 strains shows a fixed position for the centromere and variable amounts in different populations (چکیده)
36 - Comparative Cytogenetic Analysis in the Populations of House Mouse Group, Mus musculus L.1766 (Cytotype 2n = 40) (Rodentia: Muridae) in Iran (چکیده)
37 - جداسازی و خالص سازی مخمر از میگوی Litopenaues vannamei (چکیده)
38 - Investigating the Effect of Gamma Irradiation on Vinblastine-Induced Aneuploid L929 Cell Lines Using Micronucleus Assay on Binucleated Cells (چکیده)
39 - An Investigation of the Effect of Electromagnetic Waves with Low Frequency in Causing Chromosome Damages in L929 Cell Line (چکیده)
40 - Comparative cytogenetics analysis in the populations of house mouse group, Mus musculus L.1766 (cytotype 2n = 40) (Rodentia: Muridae) in Iran (چکیده)
41 - shape comparison of the centromeric heterochromatin Region (CHR) in Iranian house mouse ( Mus musculus L.1766 (چکیده)
42 - اثر محافظت اشعه عصاره آبی کلاله گیاه زعفران در لنفوسیت های خون محیطی انسان با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس در سلولهای دو هسته ای (چکیده)
43 - In vitro differentiation of adipose-tissue-derived mesenchymal stem cells into neural retinal cells through expression of human PAX6 (5a) gene (چکیده)
44 - Effects of lead on the development of Drosophila melanogaster (چکیده)
45 - PAX6 (+5a) Expression in Adipose Tissue-Derived Stem Cells Induces Retinal Ganglion Cells (چکیده)
46 - Biological Variability of Sweat Gland Pores in the Fingerprints of a Fars Iranian Family from Khorasan Razavi Province, Iran (چکیده)
47 - Cytogenetic Characterization of 23 Species of Rodents From Iran (چکیده)
48 - Developmental study of mercury effects on the fruit fly (Drosophila melanogaster) (چکیده)
49 - The first identification of nanobacteria from patients with urinary and kidney stones in Iran (چکیده)
50 - بررسی اثرات سمی جیوه بر تکوین مگس سرکه (چکیده)
51 - A Karyological Study of Some Murid Rodents (Rodentia: Muridae) of Iran (چکیده)
52 - Study of radioprotective effect of green tea against gamma irradiation using micronucleus assay on binucleated human lymphocytes (چکیده)
53 - اثر چای سبز در مهار آسیب های کروموزومی القایی امواج تلفن همراه ( 940 مگا هرتز) بر اریتروسیت های پلی کروماتیک مغز استخوان موش نر بالب سی (چکیده)
54 - بررسی تأثیر سرب بر تکوین مگس سرکه (چکیده)
55 - القاء صدمات کروموزومی در سلولهای مغز استخوان موش کوچک آزمایشگاهی در اثر تجویز استنشاقی n-بوتانول (چکیده)
56 - مگس سرکه به عنوان مدلی برای سنجش سمیت (توکسیسیته) جیوه (چکیده)
57 - The effect of hydrocortisone on induction of aneuploidy in L929, a mouse fibroblast cell line (چکیده)
58 - بررسی اثرات ویتامین A در مهار آسیب های کروموزومی القایی توسط امواج تلفن همراه روی اریتروسیت های مغز استخوان موش کوچک آزمایشگاهی (چکیده)
59 - اثرات امواج تلفن همراه روی فراوانی میکرونوکلئوس در نوزاد و موش بالغ نژاد Balb/C (چکیده)
60 - اثرات ژنوتوکسیک امواج تلفنهای همراه در القای آسیبهای کروموزومی جنین موش کوچک آزمایشگاهی نژاد Balb/C (چکیده)
61 - نگاهی به انسان شناسی زیستی (چکیده)
62 - NEW KARYOTYPE OF CALOMYSCUS (RODENTA (چکیده)
63 - Analysing the Radioprotective Effect of Cotoneaster Nummularia in Mouse Bone Marrow Cells Using Micronucleus Assay (چکیده)
64 - New reports from Rodentia in Turkaman Sahra (چکیده)
65 - تنوع ژنتیکی خط شماری خط AB کف دست در طوایف مختلف ساکن در خراسان (چکیده)
66 - مطالعه ژنتیک خطوط پوستی در طایفه فارس ساکن در استان خراسان (چکیده)
67 - استفاده از تکنیک رنگ آمیزی FISH در مطالعه پایداری کروموزومی در حین تقسیم سلولی (چکیده)
68 - گزارشی از اختصاصات خطوط پوستی در بیماران مبتلا به Albinism (چکیده)
69 - بررسی صحت تقسیم سلولی در سلولهای ناتوان در تعمیر DNA (چکیده)
70 - معرفی یک مدل آزمایشگاهی صرع آبسانس و مقایسه امواج Spike-waves آنها با تخلیه الکتریکی مغز رتهای ویستار طبیعی و نسل اول حاصل از این دو نژاد (چکیده)
71 - مطالعه کاریولوژی و مورفومتری دو گونه جرد لیبی و جرد ایرانی در شرق ایران و ارائه الگوی بندینگ برای آنها (چکیده)
72 - فاصله های جغرافیایی در استان خراسان رضوی و اختلاف خط شماری خط کف دست در طوایف مختلف ساکن در این استان (چکیده)
73 - Comparing the radioprotectory effect of vitamins A, E and Cotoneaster nummularia on mouse bone marrow cells against Gamma irradiation (چکیده)
74 - مدلی جدید برای بررسی ناهنجاری های کروموزومی در مغز استخوان موش (چکیده)
75 - Ozone inhalation can induce chromosomal abnormalities in bone marrow cells of wistar rats (چکیده)
76 - بررسی توانایی کشت لنفوسیتهای خون محیطی در رت نژاد ویستار (چکیده)
77 - بررسی تاثیر استنشاقی گاز اوزون بررت های نژاد ویستار با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس (چکیده)
78 - Acute Restraint Stress Increases the Frequency of Vinblastin- induced Micronuclei in Mouse Bone Morrow Cells (چکیده)
79 - سیتو تکنولوژی نقش واهمیت آن در توسعه تحقیقات علمی چشم انداز ها وبررسی راهکارهای آموزش سیتو تکنولوژی در کشور (چکیده)
80 - استرس حاد بی حرکتی القا آنیو پلوئیدی در مغز استخوان را افزایش می دهد (چکیده)
81 - اثر ژنوتوکسیک پراکسید هیدروژن بر اریتروسیت های مغز استخوان موش ماده کوچک آزمایشگاهی (چکیده)
82 - اثر میدان الکترومغناطیس با فرکانس بسیار پایین( 50 هرتز) بر القای آسیب های کروموزومی در اریتروسیت های مغز استخوان موش نر آزمایشگاهی (چکیده)
83 - فاصله های جغرافیایی در استان خراسان رضوی واختلاف خط شماری خط AB کف دست در طوایف مختلف ساکن در این استان (چکیده)
84 - A new karyotype of Calomyscus from the Khorasan Province, Iran (چکیده)
85 - New species of five-toed jerboa (rodentia:Dipodidae, Allactaginae) from north-east Iran (چکیده)
86 - Detection and characterization of mechanisms of action of aneugenic chemicals (چکیده)
87 - In vitro and in vivo extrapolations of genotoxin exposures: consideration of factors which influence dose-response thresholds (چکیده)
88 - تعیین دوز و زمان مناسب تیمار با وین بلاستین جهت القاء آنیوپلوئیدی در سلول های مغز استخوان موش نر نژاد balb/c با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس (چکیده)
89 - استفاده از آزمون میکرونوکلئوس در بررسی اثر حفاظتی ویتامینهای A وE در مقابل صدمات کروموزومی وارده بر سلولهای مغز استخوان موش قبل و بعد از پرتودهی گاما (چکیده)