علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (56), سال (2016-10) , صفحات (35-44)

عنوان : ( بررسی بازدهی تولید آنزیم لیپاز مخمرDSM3286 Yarrowia lipolytica تحت تیمارهای مختلف نیتروژنی و زمان تخمیر )

نویسندگان: وجیهه زارع باقی آباد , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , مهدی وریدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مخمر یارویا لیپولیتیکا مخمر غیرمتعارفی است که توانایی تولید متابولیت¬های مهمی از جمله آنزیم لیپاز را دارد. آنزیم لیپاز میکروبی کاربرد بسیاری در صنایع مختلف از جمله تولید مواد شوینده، صنایع غذایی، داروسازی، سوخت و ... را دارد. در این پژوهش بازدهی تولید آنزیم لیپاز توسط این مخمر و میزان بیومس تولید شده، تحت تیمارهای مختلف منابع نیتروژنی در محیط کشت Czapek Dox Broth و زمان تخمیر بررسی شد. تیمارهای انتخابی منابع نیتروژنی شامل 100% محیط کشت CDB، 50% محیط کشت CDB به همراه 50% محلول%6/3 عصاره کنجاله کنجد، 50% محیط کشت CDB به همراه 50% محلول %6/3 کنجاله کنجد در آب مقطر، 50% محیط کشت CDB به همراه 50% محلول %6/3 عصاره مخمر در آب مقطر و 50% محیط کشت CDB به همراه 50% محلول %6/3 پپتون در آب مقطر بود. سطوح زمان تخمیر 3، 4 و 5 روز در نظر گرفته شد. در میان تیمارهای مورد بررسی، تیمار 50 درصد محلول 6/3 درصد عصاره کنجاله کنجد در محیط کشت CDB در چهارمین روز گرمخانه¬گذاری در دمای °C30 و سرعت هم¬زدنrpm 120 بیشترین فعالیت لیپازی (56241/0 ± 5900/91 واحد آنزیمی) را نشان داد. همچنین تجزیه و تحلیل آماری داده¬های به دست آمده در این آزمایش نشان داد که استفاده از عصاره کنجاله کنجد در مقایسه با عصاره مخمر و پپتون در محیط کشت، در این گونه مخمر فعالیت لیپازی را به صورت معنی¬داری در سطح 5 درصد افزایش می¬دهد.

کلمات کلیدی

, یاروویا لیپولیتیکا, منابع نیتروژن , آنزیم لیپاز, کنجاله کنجد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052405,
author = {زارع باقی آباد, وجیهه and طباطبائی یزدی, فریده and مرتضوی, سید علی and وریدی, مهدی},
title = {بررسی بازدهی تولید آنزیم لیپاز مخمرDSM3286 Yarrowia lipolytica تحت تیمارهای مختلف نیتروژنی و زمان تخمیر},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2016},
volume = {13},
number = {56},
month = {October},
issn = {2008-8787},
pages = {35--44},
numpages = {9},
keywords = {یاروویا لیپولیتیکا، منابع نیتروژن ،آنزیم لیپاز، کنجاله کنجد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی بازدهی تولید آنزیم لیپاز مخمرDSM3286 Yarrowia lipolytica تحت تیمارهای مختلف نیتروژنی و زمان تخمیر
%A زارع باقی آباد, وجیهه
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A مرتضوی, سید علی
%A وریدی, مهدی
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2016

[Download]