دومین کنگره ملی سیتوتکنولوژی و کاربردهای آن , 2015-10-20

عنوان : ( بررسی همزیستی قارچ های میکوریزی در ریزوسفر جنس آویشن(Thymus L.) و ارتباط آن با برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در شمال شرق ایران )

نویسندگان: الهه طبسی , محمود ذکائی , آذرنوش جعفری , جمیل واعظی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه، همزیستی میکوریزی گیاه دارویی و مرتعی آویشن مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی رنگ¬بری بافت ریشه بدون استفاده از ترکیبات شیمیایی صورت گرفت و رنگ‌آمیزی ساختارهای اختصاصی قارچی توسط رنگ‌های کاتن¬بلو و تریپان¬بلو در اسید لاکتیک انجام شد. نوع رابطه همزیستی از نوع وزیکولار- آربوسکولار- میکوریزا (VAM) تشخیص داده شد. نتایج جداسازی و شناسایی اسپورهای میکوریزی 4 گونه غالب آویشن متعلق به 4 ایستگاه در فصل بهار از استان¬های خراسان رضوی و شمالی نشان داد که بیشترین میانگین جمعیت اسپور با میانگین 6.8 اسپور در یک گرم خاک و (F%) 39.53 درصد متعلق به ریزوسفر transcaucasicus T. و کمترین آن با میانگین 1.8 اسپور در یک گرم خاک و (F%) 10.46 درصد متعلق به ریزوسفر T. kotschyanus می¬باشد. حداکثر تنوع و غنای میکوریزی در ریزوسفر T. trautvetteri و حداقل آن در ریزوسفر transcaucasicus T. مشاهده گردید. بیشترین یکنواختی در ریزوسفر T. kotschyanus و کمترین در ریزوسفر T. transcaucasicus ارزیابی گردید. روابط بین گونه¬های میزبان و صفات فیزیکی و شیمیایی ریزوسفر خاک نظیر: C %،P %، Caco3%، pH، EC، Clay، Silt، مورد تجزیه و تحلیل مولفه¬های اصلی (PCA) قرار گرفت. در این مطالعه، 6 گونه قارچ میکوریزا در ریزوسفر 4 گونه آویشن شناسایی شد که 5 گونه به جنسGlomus و یک گونه به جنس غالب Acaulospora تعلق دارد. دو گونه G. hoi و G. arborense برای نخستین بار از فلور قارچی ایران گزارش می¬گردد.

کلمات کلیدی

, رنگ آمیزی , شناسایی, تنوع, غنا, یکنواختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052441,
author = {طبسی, الهه and ذکائی, محمود and آذرنوش جعفری and واعظی, جمیل},
title = {بررسی همزیستی قارچ های میکوریزی در ریزوسفر جنس آویشن(Thymus L.) و ارتباط آن با برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در شمال شرق ایران},
booktitle = {دومین کنگره ملی سیتوتکنولوژی و کاربردهای آن},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {رنگ آمیزی - شناسایی-تنوع-غنا-یکنواختی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی همزیستی قارچ های میکوریزی در ریزوسفر جنس آویشن(Thymus L.) و ارتباط آن با برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در شمال شرق ایران
%A طبسی, الهه
%A ذکائی, محمود
%A آذرنوش جعفری
%A واعظی, جمیل
%J دومین کنگره ملی سیتوتکنولوژی و کاربردهای آن
%D 2015

[Download]