مدیریت و فیزیولوژی ورزشی شمال, دوره (2), شماره (1), سال (2014-6) , صفحات (1-11)

عنوان : ( بررسی میزان شیوع مکملهای مجاز و غیر مجاز بین ورزشکاران مرد رشته های پرورش اندام و پاورلیفتینگ )

نویسندگان: , محسن ده باشی , وحید تقی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه مصرف مکمل های مختلف ورزشی در بین ورزشکاران بیش از هر زمانی مورد توجه قرار گرفته است ، لذا هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان شیوع مکملهای ورزشی بین ورزشکاران مرد رشته های قدرتی شهر مشهد می باشد . تحقیق حاضر از نوع مطالعات توصیفی- مقطعی بوده و در برگیرنده ورزشکاران رشته پرورش اندام و پاورلیفتینگ شهر مشهد می باشد . ابزار اندازه گیری آن پرسشنامه 19 سوالی بود که پس از تایید روایی و پایایی آن بر روی 30نفر ( آلفا کرونباخ 76%) بین 300 ورزشکار مرد به عنوان نمونه آماری توزیع شد . جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی- میانگین- درصد) و آمار استنباطی ( ضریب همبستگی اسپیرمن – آزمون T مستقل ) استفاده گردید . یافته های این تحقیق نشان از مصرف 88 درصدی ورزشکاران رشته پرورش اندام از مکمل های ورزشی داشت و 76 درصد از ورزشکاران رشته پاورلیفتینگ مبادرت به مصرف مکمل های ورزشی کرده بودند ، همچنین میزان آگاهی ورزشکاران رشته پرورش اندام بطور معناداری از ورزشکاران رشته پاور لیفتینگ بالاتر بود (5%p < ) و بیش از 94 درصد افراد مصرف مکمل ها را را برای کسب موفقیت ورزشی ضروری دانستند . بطور کلی می توان چنین بیان داشت که عدم دانش کافی از سوی مربیان و ورزشکاران در خصوص عوارض و پیامد ناشی از سوء مصرف مکمل های مجاز و غیرمجاز بستر مصرف این مواد را بطور خیره کننده ای مساعد نموده است ، از این رو تدوین برنامه های جامع آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی ورزشکاران ، پای بندی به اصول اخلاقی و رفع باورهای غلط آنها بیش از هر زمان دیگری محسوس می باشد .

کلمات کلیدی

, مکملهای مجاز و غیر مجاز , پرورش اندام , پاورلیفتینگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052448,
author = {, and ده باشی, محسن and تقی زاده, وحید},
title = {بررسی میزان شیوع مکملهای مجاز و غیر مجاز بین ورزشکاران مرد رشته های پرورش اندام و پاورلیفتینگ},
journal = {مدیریت و فیزیولوژی ورزشی شمال},
year = {2014},
volume = {2},
number = {1},
month = {June},
issn = {2383-0190},
pages = {1--11},
numpages = {10},
keywords = {مکملهای مجاز و غیر مجاز ، پرورش اندام ، پاورلیفتینگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان شیوع مکملهای مجاز و غیر مجاز بین ورزشکاران مرد رشته های پرورش اندام و پاورلیفتینگ
%A ,
%A ده باشی, محسن
%A تقی زاده, وحید
%J مدیریت و فیزیولوژی ورزشی شمال
%@ 2383-0190
%D 2014

[Download]