پژوهشنامه بازرگانی, دوره (-), شماره (77), سال (2016-1) , صفحات (87-114)

عنوان : ( بررسی استراتژی های قیمت گذاری صادرکنندگان ایران در بازارهای بین المللی (رویکردهای پویای داده های تابلویی) )

نویسندگان: محمد قربانی , امیرحسین توحیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تغییرات نرخ ارز بر سیاست¬ها و استراتژی¬های قیمت¬گذاری صادرکنندگان ایران در بازارهای بین¬المللی نقش بسیار مهمی را ایفا می¬نماید. لذا، بررسی درجه¬ی قیمت¬گذاری برای بازار توسط صادرکنندگان ایران در 48 بازار مقصد طی دوره¬ی 91-1371 هدف اصلی این مطالعه است. وجه تمایز این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین استفاده از روش¬های پیشرفته و پویای داده¬های تابلویی (نظیر میان گروهی تلفیقی، گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی و اثرات ثابت پویا) برای تعیین عوامل مؤثر بر قیمت صادرات ایران است که در چارچوب مدل¬های خودتوضیح برداری با وقفه های توزیعی و تصحیح خطای برداری الگوسازی شده¬اند. افزون بر این، در چارچوب داده¬های تابلویی از روش گارچ نمایی برای بررسی اثر نااطمینانی نرخ ارز نیز استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان داد که در کوتاه¬مدت درجه¬ی قیمت¬گذاری برای بازار با استفاده از سه روش مذکور در محدوده¬ای بین 46/0 تا 94/0 قرار دارد و لذا می¬توان نتیجه گرفت که سیاست قیمت¬گذاری سود-سهم در بازارهای صادراتی ایران برقرار می¬باشد. همچنین، نتایج روابط بلندمدت نشان داد که تقاضای کشورهای واردکننده برای صادرات ایران از لحاظ قیمتی کشش¬ناپذیر می¬باشد. با توجه به یافته¬های تحقیق، نتیجه گرفته می¬شود که سیاست کاهش ارزش پول ملی در کوتاه¬مدت و بلندمدت اثر چندانی بر بهبود عملکرد صادراتی و بهبود تراز تجاری ایران ندارد.

کلمات کلیدی

, قیمت¬گذاری برای بازار, قیمت¬گذاری سود-سهم, نااطمینانی نرخ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052545,
author = {قربانی, محمد and توحیدی, امیرحسین},
title = {بررسی استراتژی های قیمت گذاری صادرکنندگان ایران در بازارهای بین المللی (رویکردهای پویای داده های تابلویی)},
journal = {پژوهشنامه بازرگانی},
year = {2016},
volume = {-},
number = {77},
month = {January},
issn = {1735-0794},
pages = {87--114},
numpages = {27},
keywords = {قیمت¬گذاری برای بازار، قیمت¬گذاری سود-سهم، نااطمینانی نرخ ارز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی استراتژی های قیمت گذاری صادرکنندگان ایران در بازارهای بین المللی (رویکردهای پویای داده های تابلویی)
%A قربانی, محمد
%A توحیدی, امیرحسین
%J پژوهشنامه بازرگانی
%@ 1735-0794
%D 2016

[Download]