فنی مهندسی مدرس, دوره (15), شماره (8), سال (2015-11) , صفحات (93-104)

عنوان : ( مطالعه عددی تأثیر و بهینه سازی زاویه چرخش محفظه مربعی و میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت جابجایی طبیعی و تولیدآنتروپی )

نویسندگان: کامل میلانی شیروان , مجتبی ماموریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله انتقال حرارت و تولید آنتروپی جابجایی ترکیبی نانوسیال آب-آلومینا در یک محفظه مربعی در حضور میدان مغناطیسی مورد بررسی عددی قرار گرفته است. دیواره‌های بالایی و پایینی محفظه عایق می‌باشند. معادلات حاکم به روش حجم کنترل جبری شده‌ و توسط الگوریتم سیمپل بطور همزمان حل شده‌اند. در این مقاله اثر پارامترهایی چون عدد رایلی (103- 106)، عدد هارتمن (0- 100) و زاویه چرخش محفظه مربعی و میدان مغناطیسی (0- °90) بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهند در حالت محفظه چرخانده شده، عدد ناسلت و تولید آنتروپی کل با افزایش عدد رایلی افزایش می‌یابد. در یک عدد هارتمن ثابت با افزایش زاویه چرخش تا زاویه °30، عدد ناسلت و تولید آنتروپی کل افزایش یافته و سپس کاهش می‌یابد. در حالت میدان مغناطیسی چرخانده شده، عدد ناسلت متوسط با افزایش عدد هارتمن کاهش می‌یابد. مقدار عدد ناسلت متوسط در حالتی که محفظه مربعی تحت زوایای معین چرخانده شده است نسبت به حالتی که میدان مغناطیسی اعمالی بر محفظه ثابت در زوایای مختلف چرخانده شده است دارای مقادیر کوچک‌تری است. در ادامه برای بررسی حالت بهینه انتقال حرارت، از یک شبکه عصبی مصنوعی استفاده شده است. نتیجه حاصل از بهینه سازی نشان می‌دهد با افزایش عدد رایلی، زاویه بهینه کاهش می‌یابد. این کاهش در زاویه بهینه با افزایش عدد رایلی شدت بیشتری می‌گیرد. از طرف دیگر در اعداد رایلی پایین با افزایش عدد هارتمن، زاویه بهینه ابتدا کاهش یافته و سپس افزایش می‌یابد. همچنین در اعداد رایلی بالا هر چه عدد هارتمن افزایش یابد زاویه بهینه نیز افزایش می‌یابد.

کلمات کلیدی

, نانو سیال, میدان مغناطیسی, جابجایی طبیعی, تولید آنتروپی, بهینه سازی زاویه چرخش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052560,
author = {میلانی شیروان, کامل and ماموریان, مجتبی},
title = {مطالعه عددی تأثیر و بهینه سازی زاویه چرخش محفظه مربعی و میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت جابجایی طبیعی و تولیدآنتروپی},
journal = {فنی مهندسی مدرس},
year = {2015},
volume = {15},
number = {8},
month = {November},
issn = {****-0011},
pages = {93--104},
numpages = {11},
keywords = {نانو سیال، میدان مغناطیسی، جابجایی طبیعی، تولید آنتروپی، بهینه سازی زاویه چرخش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه عددی تأثیر و بهینه سازی زاویه چرخش محفظه مربعی و میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت جابجایی طبیعی و تولیدآنتروپی
%A میلانی شیروان, کامل
%A ماموریان, مجتبی
%J فنی مهندسی مدرس
%@ ****-0011
%D 2015

[Download]