دیرینه شناسی, دوره (2), شماره (1), سال (2014-9) , صفحات (35-48)

عنوان : ( استفاده از عناصر پالینولوژیکی در تعیین محیط دیرینه سازند سنگانه در برش سنگانه، شرق حوضه کپه داغ )

نویسندگان: نرگس شکری , ابراهیم قاسمی نژاد , علیرضا عاشوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند سنگانه با سنگ شناسی شیل و مارن و میان لایه هایی از سیلت سنگ و سنگ آهک در حوضه رسوبی کپه داغ رخنمون دارد. این سازند در شمال روستای سنگانه در شرق حوضه با ضخامت 550 متر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. بر اساس میزان خرده های آلی در اسلایدها چهار پالینوفاسیس مختلف شناسایی شده است. بررسی گروههای اصلی پالینولوژیکی و نتایج مطالعات آماری نشان می دهد میزان اکسیژن محیط، کم تا فاقد اکسیژن بوده است. به علاوه، داینوسیستهای شاخص یافت شده حاکی از محیط رسوبی دریای حاشیه ای تا دریای باز کم عمق هستند. آنالیز ژئوشیمیایی نیز پتانسیل انباشت مواد آلی سازند را مناسب نشان می دهد.

کلمات کلیدی

سازند سنگانه؛ کرتاسه پیشین؛ محیط رسوبی؛ عناصر پالینولوژیکی؛ پالینوفاسیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052606,
author = {شکری, نرگس and ابراهیم قاسمی نژاد and عاشوری, علیرضا},
title = {استفاده از عناصر پالینولوژیکی در تعیین محیط دیرینه سازند سنگانه در برش سنگانه، شرق حوضه کپه داغ},
journal = {دیرینه شناسی},
year = {2014},
volume = {2},
number = {1},
month = {September},
issn = {2345-2153},
pages = {35--48},
numpages = {13},
keywords = {سازند سنگانه؛ کرتاسه پیشین؛ محیط رسوبی؛ عناصر پالینولوژیکی؛ پالینوفاسیس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده از عناصر پالینولوژیکی در تعیین محیط دیرینه سازند سنگانه در برش سنگانه، شرق حوضه کپه داغ
%A شکری, نرگس
%A ابراهیم قاسمی نژاد
%A عاشوری, علیرضا
%J دیرینه شناسی
%@ 2345-2153
%D 2014

[Download]