سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی , 2015-09-09

عنوان : ( بررسی خواص فیزیکی صمغ تراوشی از درخت Prunus armeniaca )

نویسندگان: مرتضی فتحی , محبت محبی , آرش کوچکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی خواص فیزیکی صمغ تراوشی از درخت Prunus armeniacaمی باشد. پارامتر های رنگی صمغ خام و خالص شده نشان داد که صمغ خالص شده سفیدتر، زردتر و قرمز تر از صمغ خام بود. بررسی رفتار رئولوژیکی صمغ در غلظتها ، )8و 12 10درصد( و دماهای مختلف ) ، 20 ، 10و 40 30درجه سلیسیوس( نشان داد که محلول صمغی در تمامی شرایط مورد بررسی رفتار رقیق شونده با برش از خود نشان می دهد که بیانگر مناسب بودن این صمغ جهت فرآیند هایی است که طی آنها سیال انتقال می یابد. با افزایش غلظت محلول و کاهش دما، مقادیر ضریب قوام افزایش و مقادیر شاخص جریان کاهش یافت. ویسکوزیته ذاتی صمغ در آب دیونیزه بر اساس مدل کرامر 3.438دسی لیتر بر گرم تعیین شد. فاکتور شکل 3.08تعیین گردید و بنابراین شکل مولکولی صمغ بیضوی شکل است.

کلمات کلیدی

, رنگ, ویسکوزیته ذاتی, ویسکوزیته ظاهری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052677,
author = {فتحی, مرتضی and محبی, محبت and کوچکی, آرش},
title = {بررسی خواص فیزیکی صمغ تراوشی از درخت Prunus armeniaca},
booktitle = {سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی},
year = {2015},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {رنگ، ویسکوزیته ذاتی، ویسکوزیته ظاهری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خواص فیزیکی صمغ تراوشی از درخت Prunus armeniaca
%A فتحی, مرتضی
%A محبی, محبت
%A کوچکی, آرش
%J سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی
%D 2015

[Download]