کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع , 2015-11-30

عنوان : ( بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر گرایش به کار آفرینی (مورد مطالعه: بانک های بغداد) )

نویسندگان: غلامرضا ملک زاده , یاسین خزعل قاسم المذخوری , کاظم محمود عبدالقادر الکمالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سازمان های نوین استقرار تفکر کارآفرینی و استفاده از آن امری اجتناب ناپذیر است و بینش و توانایی موسسان عامل تولّد و مرگ سازمان هاست. پرورش و تقویت روحیه ی کارآفرینی در سازمان مستلزم فراهم آوردن بستری مناسب است که یکی از آن ها، ساختار و تشکیلات سازمانی مناسب می باشد. به این دلیل در این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر گرایش به کار آفرینی مد نظر محققان قرار گرفت. این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی و از حیث جمع آوری داده ها از نوع توصیفی پیمایشی است. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری شد و برای سنجش ابعاد ساختار سازمانی از پرسشنامه استاندارد دواری و برای سنحش گرایش به کارآفرینی نیز از پرسشنامه لامپکن و دس استفاده به عمل آمد. جامعة آماری تحقیق، مدیران شعب دو بانک دولتی شهر بغداد (الرافدین و الرشید) است که آن ها 124 شعبه می باشد. حجم نمونه 92 شعبه بر اساس جدول مورگان تعیین شد. با توجه به پیش بینی عدم بازگشت تعدادی از پرسش نامه ها، تعداد 120 پرسشنامه به صورت حضوری توزیع شد که از این تعداد نیز 25 پرسشنامه ناقص وغیرقابل استفاده بود. برای آزمون فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری و از نرم‌افزارهای PLS و SPSS v.19 استفاده به عمل آمد. نتایج پژوهش نشان داد که از میان سه عامل تمرکز، رسمیت و پیچیدگی تنها عامل تمرکز سازمانی بر گرایش مدیران به کارآفرینی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلمات کلیدی

, ساختار سازمانی, گرایش به کارآفرینی, رسمیت, تمرکز, پیچیدگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052691,
author = {ملک زاده, غلامرضا and المذخوری, یاسین خزعل قاسم and الکمالی, کاظم محمود عبدالقادر},
title = {بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر گرایش به کار آفرینی (مورد مطالعه: بانک های بغداد)},
booktitle = {کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ساختار سازمانی، گرایش به کارآفرینی، رسمیت، تمرکز، پیچیدگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر گرایش به کار آفرینی (مورد مطالعه: بانک های بغداد)
%A ملک زاده, غلامرضا
%A المذخوری, یاسین خزعل قاسم
%A الکمالی, کاظم محمود عبدالقادر
%J کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
%D 2015

[Download]